БАРІКОВА А.А., Реалії інформаційного суспільства

УДК 316.324.8

Барікова А.А.,
магістрант юридичного факультету
КНУ імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. Про правові і культуролого-філософські аспекти інформаційного суспільства, конфліктологічну взаємодію цінностей інформаційного та традиційного суспільств у контексті науково-технічного прогресу.
Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформатизація, континуум, інформаційна культура, віртуалізація, діалог.
Аннотация. О правовых и культуролого-философских аспектах информационного общества, конфликтологическое взаимодействие ценностей информационного и традиционного обществ в контексте научно-технического прогресса.
Ключевые слова: информация, информационное общество, информатизация, континуум, информационная культура, виртуализация, диалог.
Summary. About legal and cultural studies and philosophical aspects of information society, the conflict interaction of the values of the information and traditional societies in the context of scientific progress.
Keywords: information, information society, informatization, continuum, information culture, virtualization, dialogue.
 
 
        Постановка проблеми. Наприкінці XX ст. вчені прогнозували, що майбутнє. характеризуватиметься масштабними цивілізаційними зрушеннями, які стосуватимуться економічної, політичної, духовної та культурної сфер життя. Наразі XXI ст. можна вважати епохою інформаційного суспільства, спрямованого на проведення переорієнтації на становлення інформаційної культури.
        Актуальність статті зумовлюється формуванням інформаційного суспільства у світі та здійсненням підтримки цього процесу з боку політичного керівництва держав у контексті, зокрема, Окінавської Хартії глобального інформаційного суспільства від 22.07.2000 року [1].
        Проблематика інформаційного суспільства охарактеризована в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема, Д. Белл, Дж. Бенігер, З. Бжезинський, Р. Дарендорф, Д. Етціоні, М. Кастельс, М. Маклюен, Й. Масуда, Дж. Нейсбіт, Е. Тоффлер, А. Турен, А. Урсул, Ф. Феррароті та інші.
        Метою статті є висвітлення проблемних питань, пов’язаних із сучасними реаліями інформаційного суспільства. Відповідно до мети вирішуються такі завдання: сформулювати сутність інформаційного суспільства; розкрити стан нормативної бази щодо питань інформаційного суспільства в Україні та за кордоном; з’ясувати питання темпорального кіберкомунікативного континууму в інформаційному суспільстві; визначити віртуалізацію інформаційного суспільства та інформатизацію сучасного суспільства, зокрема, Інтернет-спільнот…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання