БАТЮК О.В., Тактико-криміналістичне та інформаційне забезпечення слідчих дій в установах виконання покарань

УДК: 343.132:004:343.8

Батюк О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права, кримінального і адміністративного процесу
Волинського національного університету імені Лесі Українки
 
 
Анотація. У статтірозкриваються основні положень криміналістичної науки загалом та окремих положень криміналістичної тактики зокрема, на цій основі автором вироблено власні погляди на шляхи удосконалення тактико-криміналістичного та інформаційного забезпечення слідчих дій в установах виконання покарань.
Аннотация. В статье раскрываются основные положений криминалистической науки в целом и отдельных положений криминалистической тактики в частности, на этой основе автором выработаны собственные взгляды на способы усовершенствования тактико- криминалистического и информационного обеспечения следственных действий в учреждениях выполнения наказаний.
Summary. In the article the basic open up positions of criminalistics science on the whole and separate positions of criminalistics tactic in particular, on this basis own looks are mine-out an author to the ways of improvement taktiko criminalistics and informative providing of consequence actions in establishments of implementation of punishments.
Ключові слова: тактика, інформація, слідчі дії, установа виконання покарань.
 
        1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Актуальність теми є очевидною, оскільки за офіційними даними Державної пенітенціарної служби України станом на 01.01.2011 року в місцях позбавлення волі перебувало 154 027 осіб, в тому числі в 141 установі виконання покарань засуджених 113 917 осіб, у порівняні із попереднім 2010 роком загальна кількість осіб становила 147 716 осіб, з яких 108 187 осіб відбували покарання в установах виконання покарань. За рік чисельність ув’язнених осіб в установах Департаменту зросла на 6 311 осіб (+ 4,27 %), тоді як за попередній 2010 рік лише на 1770 осіб (+ 1,21 %). Зауважимо що більші темпи зростання чисельності були офіційно зареєстровані тільки у 2000 році які становили 218 083 осіб (+ 5,77). Зазначені статистичні данні свідчать про високі показники латентної злочинності яка має місце в установах виконання покарань (надалі УВП) [1]…
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання