БРИЖКО В.М., Філософія права: антропологія в сфері інформаційного права

УДК 1:340.1:316.324.8

Брижко В.М.,
кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с.,
Заслужений винахідник республіки
 
 
Анотація. Про антропологію як джерело знань філософії у сфері інформаційного права.
Ключові слова: філософія, право, антропологія, інформаційне право.
Аннотация. О антропологии как источнике знаний философии в сфере информационного права.
Ключевые слова: философия, право, антропология, информационное право.
Summary. About the anthropology as source of knowledge of philosophy in the field of informational right.
Keywords: philosophy, right, anthropology, informational right.
 
 
         Постановка проблеми. Робота є продовженням дослідження за темою “Філософія інформаційного права” (див. [1 – 4]) в контексті проблематики узагальнення філософсько-гуманітарного і теоретичного знання про право, як специфічну форму соціального буття людей, і нормативне впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері.
       Метою статті є визначення суті та змісту основних понять антропології у юридичні сфері та її значення для наукового становлення інформаційного права.
          Виклад основних положень. Антропологія (від давньогрец. ἄνθρωπος – “людина” і λόγος – “слово”, “мова”) – сукупність наукових дисциплін, що займаються вивченням людини, її походження, розвитку, існування в природному і культурному середовищах [5, 6]. Як природна істота, людина знаходиться в постійному конфлікті зі штучно створеними її свідомістю світами, культурою взагалі, правовою культурою зокрема.
        Виникнення терміну “антропологія” походить від античної філософії. Аристотель першим застосував його для позначення області знання, що вивчає переважно духовну сторону людської природи. Не дивлячись на те, що термін в цьому значенні уживався багатьма класичними мислителями (І. Кант, Г.В.-Ф. Гегель, Л. Фейєрбах і ін.), спеціальна філософська дисципліна і школа як такі оформляються лише на початку XX століття під назвою “філософська антропологія”. Пізнє антропологічне знання стало диференціюватися, ускладнюватися і уживатися в багатьох гуманітарних науках (мистецтвознавство, психологія, педагогіка і ін.) і в релігійній філософії (теології).
     Сьогодні виділяють декілька різною мірою відособлених один від одного і взаємопов’язаних напрямів антропології, зокрема таких, як:
·  філософська антропологія. Займається проблемами сутності людини, як особливого предмету вивчення та розуміння;
·  фізична антропологія. Розглядає людину як біологічний вид в контексті її еволюції і порівняно з ближчими родичами – сучасними і викопними людиноподібними приматами;
·  релігійна антропологія. Теологічне вчення про людину і Бога, що розглядає природу і суть людини в контексті релігійних навчань…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання