ЧОРНОУС А.Г., Інформаційні ресурси як елемент національної інформаційної інфраструктури: їх створення та використання (ст. 49-55)

УДК 342.951:351.82

Чорноус А.Г.,
аспірант кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті розглянуто доктринальні та правові підходи до визначення інформаційних ресурсів як основоположного елементу Національної інформаційної інфраструктури України. Досліджено зарубіжні та національний підходи до детермінування вказаної категорії, а також досліджено ґенезу та поточний стан правової регламентації інформаційних ресурсів в Україні.
Ключові слова: інформаційна інфраструктура, інформаційні ресурси, фактори впливу, об’єкти інфраструктури, суб’єкти відповідальності, чинники інформаційної інфраструктури.
Summary. The articles considers doctrinal and legal approaches to the definition of information resources as the fundamental element of the National Information Infrastructure of Ukraine. The author examines foreign and national approaches to the determination of information resources, their genesis and current legal regulation status in Ukraine.
Keywords: information infrastructure, critical information infrastructure, factors of influence, infrastructure objects, subjects of responsibility, and factors of information infrastructure.
Аннотация. В статье рассмотрены доктринальные и правовые подходы к определению информационных ресурсов как основополагающего элемента Национальной информационной инфраструктуры Украины. Исследованы зарубежные и национальный подходы к детерминированию указанной категории, а также исследованы генезис и текущее состояние правовой регламентации информационных ресурсов в Украине.
Ключевые слова: информационная инфраструктура, критическая информационная инфраструктура, факторы влияния, объекты инфраструктуры, субъекты ответственности, факторы информационной инфраструктуры.
 
 
 
     Постановка проблеми. Всупереч позитивній динаміці розвитку електронних інформаційних ресурсів в Україні, невирішеними хронічними проблемами діяльності органів публічної адміністрації залишаються відомчий підхід до їх створення, постійне дублювання інформації, відсутність єдиних стандартів, несумісність окремих інформаційних ресурсів, складність пошуку та доступу до окремих видів інформації тощо. Очевидно, що подібні проблемні питання на лише погіршують умови надання та отримання адміністративних послуг за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, а також негативно впливають на бізнес-процеси в Україні та за її межами.
       Сучасна організація роботи державних інформаційно-аналітичних систем органів публічної адміністрації характеризується своєю неузгодженістю та децентралізацією. У зв’язку з відсутністю єдиних стандартизованих форматів даних, класифікаторів баз даних, узгоджених протоколів обміну та довідників функціональні можливості працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування суттєво обмежуються в ході їх професійної діяльності...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання