ДОВГАНЬ О.Д., ТАРАСЮК А.В., Глобальна культура кібербезпеки в системі запобігання кіберзлочинності в Україні (ст. 94-103)

УДК 658:330.87

ДОВГАНЬ О.Д.,
 
ТАРАСЮК А.В.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
 НДІ інформатики і права НАПрН України
кандидат юридичних наук, Служба безпеки України
 
 
Анотація. В статті досліджується питання дефініції поняття “глобальна культура кібербезпеки”, розглядаються принципи та підходи формування глобальної культури кібербезпеки на національному рівні. Основна увага приділяється складовим феномена культури кібербезпеки, її ролі та місцю в системі запобігання кіберзлочинності.
Ключові слова: кібербезпека, кіберзлочинність, протидія кіберзлочинності, система запобігання кіберзлочинності, глобальна культура кібербезпеки.
Summary. The article explores a definition of concept “global culture of cyber security”, the principles and approaches of forming a global culture of cyber security on the national level. The main focus is on the cyber security culture, its role and place in the system of cyber crime prevention.
Keywords: cyber security, cyber crime, countereffort of cyber crime, cyber crime prevention system, global cyber security culture.
Аннотация. В статье исследуется вопрос дефиниции понятия “глобальная культура кибербезопасности”, рассматриваются принципы и подходы формирования глобальной культуры кибербезопасности на национальном уровне. Основное внимание уделяется составляющим феномена культуры кибербезопасности, ее роли и месту в системе предупреждения киберпреступности.
Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступность, противодействие киберпреступности, система предупреждения киберпреступности, глобальная культура кибербезопасности.
 
 
      Постановка проблеми. Проблема протидії кіберзлочинності є одним із пріоритетів у системних заходах забезпечення кібербезпеки на національному та міжнародному рівні, має правовий, технічний і організаційний аспект у запобіганні, виявленні (розслідуванні), припиненні та розкритті кіберзлочинів. При цьому, складність, відповідно, і ефективність заходів виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів обумовлена технологічними особливостями процесів створення, зберігання, обміну, обробки та знищення інформації у сучасних технологіях кіберпростору, складністю доведення причетності конкретної особи до здійснення певних дій, юридичними особливостями надання офіційної правової допомоги від держав, з територіальної частини кіберпростору яких здійснювались кіберзлочини. В свою чергу, ефективність заходів запобігання кіберзлочинам визначається рівнем достатності заходів стримування потенційних правопорушників (зниженням ризику вчинення кіберзлочинів), можливостями усунення або зменшення потенційно шкідливих наслідків вчинення кіберзлочинів, а також організаційно-технічними характеристиками рівня захищеності всіх об’єктів кібербезпеки...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання