ФИЦА В.М., Інституційне забезпечення створення кібервійськ в Україні (ст. 109-114)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243814

УДК 342.951

ФИЦА В.М.,
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6590-8082.
 
 
Анотація. Розглянуто питання інституційного забезпечення створення та функціонування кібервійськ. Визначено завдання та цілі кібервійськ. Висвітлено кращі практики зарубіжного досвіду у сфері розбудови кібервійськ та кіберкомандування. Акцентована увага на сучасних загрозах поширення мілітаризації кіберпростору. Визначено шляхи удосконалення державної політики у військовій сфері щодо утворення кібервійськ в структурі Міністерства оборони України.
Ключові слова: кібервійська, кіберкомандування, кібербезпека, кібероборона, спеціальні інформаційні операції, кіберпростір, кібератака, мілітаризація кіберпростору.
Summary. The issue of institutional support for the creation and functioning of cyber forces is considered. The tasks and goals of cyber forces have been defined. The best practices of foreign experience in the field of building cyber forces and cybercommand are highlighted. Emphasis is placed on current threats to the spread of cyber space militarization. The directions of the improvement of the state policy in the military sphere on the formation of cyber forces in the structure of the Ministry of Defense of Ukraine have been identified.
Keywords: cyber forces, cybercommand, cybersecurity, special information operations, cyberspace, cyber attack, militarization of cyberspace.
Аннотация. Рассмотрены вопросы институционального обеспечения создания и функционирования кибервойск. Определены задачи и цели кибервойск. Освещены лучшие практики зарубежного опыта в сфере создания кибервойск и киберкомандования. Акцентировано внимание на современных угрозах распространения милитаризации киберпространства. Определены направления усовершенствования государственной политики в военной сфере касаемо создания кибервойск в структуре Министерства обороны Украины.
Ключевые слова: кибервойска, киберкомандование, кибербезопасность, кибероборона, специальные информационные операции, киберпространство, кибератака, милитаризация киберпространства.
 
 
      Постановка проблеми. Останнім часом колосального масштабу у світі набула проблема захисту кіберпростору та елементів системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони від загроз несанкціонованого втручання. Практично безмежні можливості використання Інтернету підкреслюють глобальну загрозу кіберзлочинів, кібертероризму та ведення кібервійни. Анонімність глобальних інформаційних мереж, швидкість передачі інформації та простота їх використання одночасно дозволяють використовувати всі ці переваги для здійснення протиправних діянь. Інформаційно-комунікаційні технології впроваджуються і розвиваються набагато швидше, ніж законодавці та правоохоронні органи можуть реагувати на це зростання...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання