КІНДРАТ П.В., Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект

УДК 340.68

Кіндрат П.В.,
аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 
 
Анотація. Досліджено еволюційний перехід від застосування поняття “ефективність законодавства” до застосування поняття “оцінка ефективності законодавства”. Встановлено сучасні напрямки дослідження оцінки ефективності законодавства.
Ключові слова: ефективність, законодавство, оцінка ефективності законодавства.
Аннотация. Исследован эволюционный переход от применения понятия “эффективность законодательства” к применению понятия “оценка эффективности законодательства”. Определены современные направления в исследовании эффективности законодательства.
Ключевые слова: эффективность, законодательство, оценка эффективности законодательства.
Summary. The evolutionary transition from using the definition “efficiency of legislation” to using the definition “evaluation of efficiency of legislation” has been explored. The current ways of exploration of of legislation efficiency has been defined.
Key words: efficiency, legislation, evaluation of legislation efficiency.
 
 
        Постановка проблеми. Побудова гармонійного соціально-правового суспільства потребує застосування якісного, ефективного законодавства. Поняття “ефективність” широко застосовується при описуванні правових та нормативних проблем. Адже саме від ефективності принципів та норм законодавства залежить правопорядок в державі. Ефективне законодавство формує гармонійний розвиток суспільства і держави, зменшує конфліктність і сприяє процвітанню.
На сьогодні в Україні тільки розпочинається цілеспрямована робота по розробці і структуризації єдиної цілісної системи моніторингу і оцінювання законодавства. Відсутність сформованої термінологічної бази унеможливлює проведення об’єктивного аналізу, оскільки саме від чіткості визначення понятійного апарату залежать способи здійснення оцінки, якість кінцевого результату і можливості його інтерпретації.
        Дослідження поняття “ефективність закону” розпочалися на теренах колишнього СРСР в 1960-х роках. Провідниками наукової думки в даному напрямку виступали Лєбедєв М.П., Недбайло П.О., Нікітінський В.І., Пашков А.С., Рабінович П.М., Самощенко І.С., Смірнов О.В., Чечот Д.М. та інші. Вони заклали основу і сформували ключові проблеми дослідження ефективності законодавства. Основною проблемою розвитку даного наукового напрямку було те, що більшість науковців при подальшому розвитку спільних вихідних ідей схилялися до застосування підходів, характерних для окремих галузей права, що в кінцевому результаті призвело до створення значного масиву різноманітних визначень і формулювань.
1. Подальші спроби розвинути ідеї ефективності і її оцінки були здійснені вже в часи незалежності України такими науковцями як Авер’янов В.Б., Бобровник С.В., Головченко В.В., Оніщенко Н.М., Рабінович П.М. Вони узагальнили досвід попередників і фактично сформували квінтесенцію школи, зародженої в Радянському Союзі…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання