КОРЖ І.Ф., Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття

УДК 355.01

Корж І.Ф.
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України  з питань національної безпеки і оборони
 
 
Анотація. В дослідженні порушується питання методологічних підходів до визначення поняття “державна безпека”, його співвідношення з поняттям “національна безпека”, розкривається система його складових, насамперед, через загальновизнані основні ознаки держави.
Ключові слова: національна безпека; державна безпека; безпека держави; внутрішні і зовнішні загрози; національні інтереси та цінності.
Аннотация. В исследовании поднимается вопрос методологических подходов к определению понятия “государственная безопасность”, его соотношение с понятием “национальная безопасность”, раскрывается система его составляющих, прежде всего через общепризнанные основные признаки государства.
Ключевые слова: национальная безопасность; государственная безопасность; безопасность государства; внутренние и внешние угрозы; национальные интересы и ценности.
Summary. The study raises the question of methodological approaches to the definition of “state security”, his relationship with the concept of “national security”, reveals its system components, primarily through the main features of state recognized.
Keywords: national security, state security, security of the country, internal and external threats, national interests and values.
 
 
       Як зазначає В.Г.Пилипчук, і з цим доцільно погодитися, дослідження теорії забезпечення державної безпеки та відповідного понятійного апарату – дуже важливий напрям наукової діяльності з погляду становлення і подальшого розвитку загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки в цілому та державної безпеки зокрема. З огляду на зазначене дискусійною науковою темою до цього часу залишається питання щодо визначення дефініції терміну “державна безпека”. Як свідчить історіографічний аналіз, це є одним із ключових напрямів наукової розвідки у сфері безпеки. Існують різні підходи щодо розкриття складових цього терміну. Завданням цього дослідження є прагнення розкрити систему складових цього поняття з гуманістичної точки зору.
        Оскільки в Україні та в країнах-членів СНД, ЄС і НАТО більш поширеним є поняття “національна безпека”, тому через призму цього поняття і доцільно, на нашу думку, розглядати систему складових поняття “державна безпека”.
        Проблематика національної безпеки зародилася в США в середині минулого століття. Спочатку згадане поняття використовувалося в Європі як синонім обороноздатності держави і під нею розуміли, насамперед, воєнну та політичну безпеку. Однак на початку 90-х років в наукових дослідженнях та в літературі проблему “національної безпеки” починають розглядати з різних сторін. Так, Е.І.Скакун під цим поняттям розуміє стан, який забезпечує достатню економічну та воєнну міцність нації для протидії ... загрозам для її існування, які виходять як від інших країн, так і з середини країни…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання