КОРЖ І.Ф., Розвиток електронного парламентаризму як ознака подальшої демократизації держави (ст. 56-67)

УДК 002.55:002.6+342.951

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, завідувач науковою лабораторією
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті досліджуються питання впровадження та розвитку електронного парламентаризму, як ознаки розвитку електронної демократії в державі та руху до побудови в країні інформаційного суспільства; розкриваються напрями та шляхи розбудови електронного парламенту, його складових, а також очікувані результати від його впровадження.
Ключові слова: веб-сайт, е-демократія, е-парламентаризм, е-парламент, інформаційно-комунікаційні технології, комунікації.
Summary. The article explores the questions of introduction and development of electronic parliamentarism, as a sign of the development of e-democracy in the state and the movement towards building an information society in the country; the directions and ways of development of the electronic parliament, its components, as well as the expected results from its implementation are revealed.
Keywords: web-site, e-democracy, e-parliamentarism, e-parliament, information and communication technologies, communications.
Аннотация. В статье исследуются вопросы внедрения и развития электронного парламентаризма, как признака развития электронной демократии в государстве и движения к построению в стране информационного общества; раскрываются направления и пути развития электронного парламента, его составляющих, а также ожидаемые результаты от его внедрения.
Ключевые слова: веб-сайт, е-демократия, е-парламентаризм, е-парламент, информационно-коммуникационные технологии, коммуникации.
 
 
       Постановка проблеми. У сучасних умовах державного управління будь-якої країни світу використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) є об’єктивною необхідністю, оскільки завдяки цьому забезпечується більша презентабельність, прозорість, доступність, звітність та ефективність виконання державним органом своїх функцій, і насамперед парламентом. При цьому способи, до яких вдасться парламент для втілення ІКТ у своєму середовищі, вплинуть на характер інформаційного суспільства у відповідній країні, а також на їхній внесок у створення такого суспільства.
     Нині в Україні здійснюється розбудова сучасного демократичного суспільства, реалізація його прагнення інтегруватись у Європейський Союз. Однак ці прагнення стикаються з багатьма перепонами, серед яких наслідки світової економічної кризи, внутрішньополітична нестабільність, високий рівень інфляції, корупції та безробіття, зниження довіри громадян до влади тощо. Це свідчить про суттєве зниження ефективності діяльності системи органів державного урядування та органів місцевого самоврядування, необхідність її якісного оновлення шляхом запровадження нових форм і методів управління та сучасного інструментарію на основі ІКТ, одним з яких є впровадження системи електронного урядування...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання