КОСТЮК І.В., Конституційно-правовий та інформаційний аспект утворення вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ

УДК: 347.988.2:004 

Костюк І.В.,
аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки
 
 
Анотація. Стаття присвячена окремим проблемним питанням законодавчої регламентації утворення та функціонування в Україні Вищого Спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. Висвітлено окремі положення, напрямки та принципи судової реформи в Україні. Досліджено думки вчених-правознавців щодо доцільності створення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ.
Анотация.Статья посвящена отдельным проблемным вопросам законодательной регламентации образования и функционирования в Украине Высшего Специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Отражены отдельные положения, направления и принципы судебной реформы в Украине. Исследовано мнения ученых-правоведов о целесообразности создания Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
Summary. The article is devoted to the separate problems questions of legislative regulation of education and functioning in Ukraine of the Higher Specialized court from consideration of criminal and civil cases. Separate positions directions and principles of judicial reform are reflected in Ukraine. It is investigational opinions of legists of scientists, in relation to expedience of creation of the Higher specialized court from consideration of criminal and civil cases.
Ключові слова: судоустрій, судочинство, судова реформа, інформація, вищі суди, спеціалізовані суди.
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Одним із стратегічних завдань розвитку державності в Україні було і залишається проведення судово-правової реформи, яка передбачає становлення в Українській державі незалежної судової влади.
        Після проголошення незалежності, Україна одразу розпочала створення та утвердження демократичної загальнодоступної системи правосуддя.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведення судової реформи вже тривалий час обговорюється на політичному та науковому рівнях. Зміст цієї реформи детально досліджено й описано у публікаціях багатьох вчених і практиків, передусім В. Бойка, І. Войтюк, В. Долежана, С. Ківалова, М. Козюбри, В. Оніщука, В. Онопенка, Д. Притики, Н. Сібільової, В. Тація, В. Шишкіна, С. Штогуна.
      Метою статті є дослідження конституційно-правових аспектів утворення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ та його статусу у судовій системі України.
         Відповідно до зазначеної мети статті, поставлені такі завдання:
- визначити основні напрямки та засади судової реформи;
- дослідити конституційно-правові основи судової спеціалізації;
- проаналізувати законодавче закріплення принципу спеціалізації судової системи;
- визначити правовий статус та значення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ…
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання