ПОПЕРЕЧНЮК В.М., Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки

УДК: 316.32:165.63

Поперечнюк В.М.,
науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу сучасного стану розбудови вітчизняного інформаційного простору на основі діяльності ЗМІ, а також проблемам забезпечення інформаційної безпеки у ньому.
Ключові слова: інтелектуалізація, інформаційна безпека, інформація, ЗМІ, маніпулятивний вплив, інформаційний простір, інформаційна політика, інформаційне законодавство.
Аннотация. В статье проводится анализ современного состояния развития отечественного информационного пространства на основе деятельности СМИ, а также проблемам обеспечения информационной безопасности в нем.
Ключевые слова: интеллектуализация, информационная безопасность, информация, СМИ, манипулятивное воздействие, информационное пространство, информационная политика, информационное законодательство.
Summary. This article analyzes the current state of development of the national information space based on the media, as well as problems of information security in it.
 Keywords: intellectualization, information security, information, media, manipulative influence, information space, information policy, information law.
 
 
     Постановка проблеми. Час, коли людина неосмислено могла споживати запропоновані, а іноді, насаджені їй інформаційні продукти, минув. Наразі інформація є стратегічним ресурсом, вона є повсюдною. Проте, окрім нових знань, інформація має велику руйнівну силу і стає небезпечнішою за ядерну зброю.
          Питання забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави є не лише пріоритетним напрямком державної інформаційної політики України, але й об’єктивною необхідністю, з огляду на події останнього часу.
     Актуальність та нагальність вирішення зазначених проблем неодноразово відзначалися у низці наукових праць, зокрема: Абакумова В.М., Арістової І.В., Бєлякова К.І., Брижка В.М., Дзьобаня О.П., Золотар О.О., Лисенко О.О., Копилова В. О., Кормича Б. А., Пилипчука В.Г., Савінової Н.А., Сулацького Д.В., Фурашева В.М., Цимбалюка В.С. та ін.
       Мета статті полягає у комплексному дослідженні основних проблем забезпечення інформаційної безпеки, а також його забезпеченні на основі процесу інтелектуалізації суспільства.
        Виклад основних положень. На сьогоднішній день вченими констатується безконтрольний і хаотичний вплив на людину інформаційних потоків, що становить як реальну, так і потенційну небезпеку для людини. В Україні на теперішній час діють 800 приватних і 28 державних телерадіостанцій, які в силу особливостей інформаційних технологій здатні активно впливати на свідомість людини, її психічний та фізіологічний стан [1, с. 13]…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання