РОМАНІВ Х.Б., Забезпечення права на справедливий суд: міжнародне закріплення та вітчизняні здобутки (ст. 131-136)

УДК 347.962

Романів Х.Б.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових
дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ
 
 
Анотація. У статті досліджується поняття “права на справедливий суд”, розглядається зміст цього права в обєктивному та субєктивному розумінні, визначаються структурні елементи цього права. Аналізується практика Європейського Суду з прав людини щодо розкриття змісту права на справедливий суд та її застосування вітчизняними судами. Робиться висновок щодо реалізації Закону України “Про забезпечення права на справедливий суд” та перспектив  його подальшого впровадження.
Ключові слова: право на справедливий суд, рішення Європейського Суду з прав людини, імплементація, впровадження.
Summary. The article dwells upon the notion of “right to a fair trial”, the value of this right is considered in objective and subjective understanding, the structural elements of this right are determined. It analyses the practice of European court of human rights with regard to interpretation of right to a fair trial and its administration by national courts . The conclusion is drawn about the implementation of Law of Ukraine “On provision of right to a fair trial” and prospects of its further adoption.
Keywords: the right to a fair trial, the decision of the European Court of Human Rights, implementation.
Аннотация. В статье исследуется понятие “права на справедливый суд”, рассматривается содержание этого права в объективном и субъективном смысле, определяются структурные элементы этого права. Анализируется практика Европейского Суда по правам человека по раскрытию содержания права на справедливый суд и ее применения отечественными судами. Делается вывод о реализации Закона Украины “Об обеспечении права на справедливый суд” и перспективы для его дальнейшего применения.
Ключевые слова: право на справедливый суд, решения Европейского Суда по правам человека, имплементация, внедрение.
 
 
      Постановка проблеми. У контексті європейської інтеграції правовий статус суду та його місце у національній правовій системі було втілено шляхом прийняття Закону України “Про забезпечення права на справедливий суд” [1], який передбачає внесення змін до ряду законодавчих актів процесуального характеру. Прийняття цього закону стало точкою відліку впровадження принципу права на справедливий суд серед принципів здійснення судочинства.
       Актуальність дослідження права на справедливий суд, його структурних елементів, практики Європейського Суду з прав людини щодо розкриття змісту права на справедливий суд є безсумнівною, адже ефективне впровадження цього права не може обмежитися лише прийняттям однойменного закону. Разом з тим, низка елементів забезпечення цього права, які були передбачені законом, не є впровадженими у здійснення судочинства...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання