Структура НДІІП НАПрН України

Основні наукові підрозділи НДІІП НАПрН України 

 

Наукова лабораторія теорії, історії та філософії
інформаційного права

 

Проводить дослідження теорії інформаційного права, теоретико-правових основ становлення і розвитку інформаційного суспільства, теорії і практики забезпечення прав і свобод людини в інформаційній сфері, відповідного іноземного та історичного досвіду.

Завідувач лабораторіїБаранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Провідний вчений в галузі інформаційного права, брав активну участь у формуванні національного інформаційного законодавства. Опублікував близько 70 наукових праць, серед яких 8 монографій. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Наукова лабораторія правових проблем
інформаційної діяльності

    

Досліджує актуальні суспільно-правові проблеми інформаційних відносин та інформаційної діяльності, становлення і розвитку національного інформаційного законодавства, імплементації норм міжнародного інформаційного права в законодавство України, юридичної відповідальності за злочини та інші правопорушення в інформаційній сфері.

Завідувач лабораторії –  Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор. Опублікував близько 80 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 3 навчально-методичних посібники з проблем інформаційного права, інформатики та інформаційного законодавства. Нагороджений 16 медалями і відзнаками МВС України та почесним знаком МОН України «За наукові досягнення». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Науковий центр інформаційно-правових проблем
національної безпеки

    

Проводить дослідження сучасних викликів і загроз інформаційній безпеці та міжнародно-правових проблем інтеграції України у світовий інформаційний простір, актуальних правових проблем захисту інформації та безпеки людини, суспільства і держави в інформаційній сфері.

Керівник центру – Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Має значний досвід наукової, науково-педагогічної, адвокатської та експертної діяльності. Організовувала та здійснювала наукові експертизи нормативно-правових актів та науково-правові експертизи на запити суб’єктів господарювання. Є автором понад 60 наукових праць, у т.ч. 3 монографій в галузі кримінального права, інформаційного права та соціально-правової політики України, а також однієї з перших в Україні методик юридичного аналізу ефективності застосування законодавства. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Наукова лабораторія правових основ
інформаційної та кібернетичної безпеки

 

Досліджує глобальні виклики і загрози інформаційній та кібернетичній безпеці, правові механізми їх запобігання, припинення чи нейтралізації.

Завідувач наукової лабораторії Доронін Іван Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. монографії та практичного посібника з проблем теорії національної і державної безпеки, інформаційного права та кримінального процесу. Має значний досвід практичної правової та викладацької роботи.

 

Науковий центр проблем інформатизації
законодавчого процесу та управління

    

Проводить дослідження з актуальних проблем правової інформатики, інформатизації та розвитку національної системи правової інформації, проблем електронного парламенту та урядування, розробляє, впроваджує і забезпечує підтримку електронних систем і баз даних в галузі держави і права. 

Керівник наукового центру – Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 12 монографій та 4 підручники з проблем інформаційного та соціально-правового моделювання, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційної безпеки, одержав 4 авторських свідоцтва. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Навчально-науковий центр інформаційного права
і правових питань  інформаційних технологій
НТУУ "КПІ" та НДІІП НАПрН України

 

Здійснює наукові дослідженя з актуальних проблем правового регулювання суспільних інформаційних відносин та відносин, що виникають у зв’язку з розробкою і застосуванням інформаційних технологій і забезпеченням інформаційної безпеки, а також бере участь у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» і «бакалавр» у сфері інформаційного права та правових питань інформаційних технологій.

Директор центру – Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор РАЕ, експерт з питань національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України. Автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

  

Науковий організаційний сектор

     

Здійснює науково-організаційне і документальне забезпечення діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права, Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки НДІІП НАПрН України, секції правових проблем національної та міжнародної безпеки, бере участь у підготовці та проведенні наукових конференції, семінарів, круглих столів та інших заходів, забезпечує наукове та міжнародне співробітництво НДІІП НАПрН України.

Завідувач сектору – Беланюк Марина Василівна, кандидат юридичних наук, має значний досвід науково-організаційної роботи, проводить дослідження в галузі теорії та історії держави і права, історико-правових проблем інформаційної сфери та історії правоохоронних органів.

 
              
ЦЕНТРИ (за напрямами наукової діяльності)
при НДІІП НАПрН України
 

     З метою формування і розвитку наукових шкіл та проведення актуальних наукових досліджень в галузі інформаційного права, правової інформатики та інформаційної безпеки згідно з рішеннями Вченої ради створюються та функціонують (на громадських засадах) центри (за напрямами наукової діяльності) при НДІІП НАПрН України:

 
Центр філософії інформаційного права
 

      Керівник центру – Дзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 14 монографій з проблем філософії та філософії права, національної безпеки та світоглядно-правових проблем інформаційної безпеки.

  
Центр теоретико-правових проблем інформаційної сфери
 

      Керівник центру – Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Провідний вчений в галузі інформаційного права. Опублікував близько 70 наукових праць, серед яких 8 монографій. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

  
Центр науково-правових експертиз
та прогнозування 
 

      Керівник центру – Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Має значний досвід наукової, науково-педагогічної, адвокатської та експертної діяльності. Організовувала та здійснювала наукові експертизи нормативно-правових актів та науково-правові експертизи на запити суб’єктів господарювання. Є автором понад 60 наукових праць, у т.ч. 3 монографій в галузі кримінального права, інформаційного права та соціально-правової політики України, а також однієї з перших в Україні методик юридичного аналізу ефективності застосування законодавства. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

  
Центр інформаційного та соціально-правового
моделювання
 

     Керівник центру – Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 12 монографій та 4 підручники з проблем інформаційного та соціально-правового моделювання, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційної безпеки, одержав 4 авторських свідоцтва. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
Центр проблем інформології і права
 
     Керівник центру – Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор. Опублікував близько 80 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 3 навчально-методичних посібники з проблем інформаційного права, інформатики та інформаційного законодавства. Нагороджений 16 медалями і відзнаками МВС України та почесним знаком МОН України «За наукові досягнення». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Центр проблем методології
інформаційного права
 

     Керівник центру – Брижко Валерій Михайлович, доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений винахідник. Проводить наукові дослідження в галузі інформаційного права та інформаційного законодавства, захисту персональних даних, промислової власності та авторського права. Опублікував 319 наукових праць,  з них  понад 40 монографій та посібників. Одержав 88 авторських свідоцтв. Брав участь у розробці національної програми інформатизації, захисту персональних даних та інтелектуальної власності. Здійснював наукову експертизу 12 проектів законів та інших нормативно-правових актів в галузі інформаційного права, інформаційного законодавства та захисту персональних даних. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства та премії науково-технічної творчості молоді.

 
 Центр проблем інформаційного
правопорядку

 

     Керівник центру – Настюк Василь Якович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор. Опублікував понад 120  наукових праць з проблем адміністративного права, основ національної безпеки, митної справи, реформування сектору безпеки, адміністрування режимної діяльності суб’єктів національної безпеки. Входить до складу Робочої підгрупи з питань нормативно-правового забезпечення окремих аспектів національної безпеки.

 

Центр інформаційно-правових проблем
колективної безпеки
 

     Керівник центру – Пилипчук Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України. Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 10 монографій, з проблем теорії та історії держави і права, філософії права, інформаційного права, національної та міжнародної безпеки. 

      Положення про Центри (за напрямами наукової діяльності) при НДІІП схвалено Вченою радою НДЦПІ НАПрН України, протокол № 12 від 31 жовтня 2011 року.

 

 

 

Видання НДІІП