ТАРАН О.В., Особливості отримання криміналістично значимої інформації на початковому етапі розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці

УДК 343.98:343.34

Таран О.В.,
кандидат юридичних наук,
Національна академія внутрішніх справ
 
 
Анотація. Виокремлено особливості типових версій на початковому етапі розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці.
Аннотация. Выделены особенности типичных версий на начальном этапе расследования преступлений, связанных с нарушением требований законодательства об охране труда.
Summary. Marked features of a typical version of the initial stage of the investigation of crimesrelated to violation of the law on labor protection.
Ключові слова: Порушення вимог законодавства про охорону праці, розслідування злочину, пов’язаного з порушенням вимог законодавства про охорону праці, початковий етап розслідування злочину, пов’язаного з порушенням вимог законодавства про охорону праці.
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Початковий етап розслідування займає у структурі слідчої діяльності виключно важливе, ключове місце оскільки саме тут закладаються фундаментальні основи для встановлення об’єктивної істини у справі, виявляється і збирається велика кількість доказів. Тому від правильності та ефективності дій слідчого на цьому етапі залежить подальший успіх розслідування кримінальної справи.
    Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений автором аналіз практики розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці засвідчив, що існують певні особливості діяльності слідчого на початковому етапі розслідування, пов’язані із висуненням типових версій.
     Метою статті є визначення та розгляд типових версій на початковому етапі розслідування злочинів даної категорії.
         Виклад основних положень. Організація розслідування на початковому етапі передбачає переважно роботу із наявною інформацією, її опрацювання та оцінку. В результаті цієї діяльності відбувається висунення версій та визначаються завдання розслідування: ухвалюються відповідні рішення, забезпечується їх виконання. Надалі цей процес триватиме шляхом уточнення завдань та ухвалення нових рішень із урахуванням отриманих даних та результатів завдяки чому слідчий має можливість прогнозувати процес розслідування в цілому.
        М.П. Яблоков вважає, і ми з ним погоджуємось, що початковий етап розслідування дозволяє детальніше зорієнтуватися у обставинах злочину, накопичити, вивчити фактичні дані про нього – у першу чергу ті, які можуть з плином часу зникнути. Також на цьому етапі необхідне створення бази для пред’явлення обвинувачення [1, с. 390], а досліджуючи особливості розслідування злочинів у галузі охорони праці та техніки безпеки М.П. Яблоков справедливо зазначає, що важливість початкового етапу для успіху розслідування є очевидною…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання