ВРОНСЬКА Т.В., Інформаційний інструментарій розколу української політичної еміграції у міжвоєнний період: незасвоєні уроки минулого (142-157)

УДК 34:94(477) 1925/1935+35.40

ВРОНСЬКА Т.В.,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті висвітлюється протистояння у середовищі української політичної еміграції у міжвоєнний період, яке використовувалося радянськими спецслужбами для руйнівної діяльності у національному таборі поза межами України. Проведено відповідні історичні аналогії у загальному контексті проблеми забезпечення інформаційної безпеки у сучасній Україні.
Ключові слова: консолідація, еміграція, пропаганда, контрпропаганда, протистояння, маніпулювання, дезінформація, інформаційно-психологічні операції, радянські спецслужби.
Summary. The article highlights the opposition in the environment of Ukrainian political emigration in an intermilitary period, which was used by the soviet special services for destructive activity in a national camp outside of Ukraine. The proper historical analogies are drawn in the general context of problem of providing information safety in modern Ukraine.
Keywords: consolidation, emigration, propaganda, counterpropaganda, opposition, manipulation, disіnformation, information and psychological operations, soviet special services.
Аннотация. В статье освещается противостояние в среде украинской политической эмиграции в межвоенный период, которое использовалось советскими спецслужбами для разложения национального лагеря за пределами Украины. Проводятся соотствествующие исторические аналогии в общем контексте проблемы обеспечения информационной безопасности в современных условиях.
Ключевые слова: консолидация, эмиграция, пропаганда, контрпропаганда, противостояние, манипулирование, дезинформация, информационно-психологические операции, советские спецслужбы.
 
 
     Постановка проблеми. Вивчення феномену консолідації (від лат. consolido – “зміцнення”, “об’єднання”) українського суспільства у нинішніх надскладних умовах збройної інтервенції, пропагандистської експансії Російської Федерації в інформаційному просторі України з суто теоретичної перейшло у практичну площину.
      До арсеналу російської деструктивної інформаційної експансії в Україні, окрім дискредитації і розмивання базових європейських цінностей, входять й спеціальні прийоми та добре сплановані цільові операції, спрямовані на маніпулювання суспільною свідомістю різних соціальних груп з метою створення політичної напруженості, контрольованого хаосу тощо. Окрім цього зовнішні сили та спеціально підготовлені й добре фінансовані агенти впливу докладають неабияких зусиль до загострення протистояння між партіями, об’єднаннями та рухами з метою провокації конфліктів, розпалювання недовіри, підозрілості, загострення політичного антагонізму...
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання