Я.В. ЧАЙКА. До питання дослідження суб'єктів суспільних відносин в інформаційній сфері

УДК 316.776(045)

Я.В. ЧАЙКА, студентка Інституту повітряного і космічного права та
масових комунікацій Національного авіаційного університету
    
  Анотація.Щодо питання визначення суспільства як суб`єкта інформаційних відносин.
Аннотация. К вопросу определения общества как субъекта информационных отношений.
Summаry. In regard to the issue of definition society as a subject of informational relationships.
Ключові слова.Суб`єкти інформаційних відносин, інформаційне законодавство, інформаційне суспільство.
 
 
Інформація завжди відігравала визначальну роль в історії людства, була основою для прийняття рішень на всіх рівнях і етапах соціального розвитку. Сьогодні інформація перетворюється на потужній реальний ресурс, що набирає цінність поряд з фінансовими, трудовими й іншими ресурсами. Вона стала товаром, що купується і продається, перетворилася на зброю в інформаційних війнах. Цій фазі розвитку відповідає нове суспільно-економічне середовище - інформаційне суспільство в якому особливого значення набувають правова визначеність і захищеність інформаційних відносин, які виникають при збиранні, зберіганні, використанні та поширенні інформації. При цьому постає питання подальшого дослідження кола суб'єктів інформаційних відносин з їх правами і обов`язками.
Мета роботи - дослідити правові засади можливості визначення суспільства як спеціального суб'єкта інформаційних відносин.
Проблема упорядкування інформаційних відносин, забезпечення інформаційних прав і свобод є предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Важливий внесок у становлення та розвиток інформаційного права в Україні зробили українські вчені І.В. Аристова, О.А. Баранов, В.М. Брижко, Р.А. Калюжний, А.М. Новицький, В.С. Цимбалюк, М.Я. Швець та інші.
Особливу цінність мають дослідження російського вченого В.О. Копилова, в яких доведена необхідність юридичних ознак та властивостей інформації, що виявляються в суспільних процесах, які забезпечують реалізацію основоположних прав і обов`язків відповідних суб'єктів. Для інформації, яка створюється, використовується чи поширюється, притаманний ряд властивостей, що спричиняють певні юридичні наслідки під час обміну нею. Вони закріплюються в нормах законодавства і реалізуються в інформаційних правовідносинах та особливостях поведінки суб'єктів [5, с. 122].
Такі положення інформаційного права базуються на нормах, визначених у Конституції України, тобто основоположному законодавчому акті у сфері регулювання інформаційних відносин у нашій країні. Відповідно до статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір [1, ст. 34]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання