ЗАБАРА І.М., Міжнародно-правове регулювання використання телекомунікаційних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій: до двадцятиріччя Конвенції Тампере 1998 року (ст. 38-48)

УДК 341: 316.774: 070.13

Забара І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті досліджуються питання міжнародно-правового регулювання діяльності з використання телекомунікаційних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій. Автор акцентує увагу на комунікаційній складовій міжнародно-правової проблематики діяльності суб’єктів в умовах надання гуманітарної допомоги. Автор розглядає передумови, сферу регулювання, засади і умови міжнародно-правового співробітництва з надання телекомунікаційних ресурсів для пом’якшення наслідків стихійних лих та здійсненні операцій з надання допомоги. Аналізуються проблемні питання базових засад міжнародно-правового режиму сучасних міжнародних комунікаційних відносин у сфері надання допомоги у випадку стихійних лих і надзвичайних ситуацій..
Ключові слова: телекомунікації, телекомунікаційні ресурси, телекомунікаційна допомога, міжнародно-правовий режим, міжнародно-правові відносини.
Summary. The article deals with the issues of international legal regulation of activity on the use of telecommunication resources in the conditions of emergency situations. The author focuses on the communication component of the international legal issues of the subjects' activities in the provision of humanitarian assistance. Examines the preconditions, the scope of regulation, the principles and conditions of international legal cooperation for the provision of telecommunication resources for mitigating the effects of natural disasters and the implementation of assistance operations. The article analyzes the problematic issues of the basic principles of the international legal regime of modern international communication relations in the field of assistance in the event of natural disasters and emergencies.
Keywords: telecommunications, telecommunication resources, telecommunication assistance, international legal regime, international legal relations.
Аннотация. В статье исследуются вопросы международно-правового регулирования деятельности по использованию телекоммуникационных ресурсов в условиях чрезвычайных ситуаций. Автор акцентирует внимание на коммуникационной составляющей международно-правовой проблематики деятельности субъектов в условиях предоставления гуманитарной помощи. Автор рассматривает предпосылки, сферу регулирования и условия международно-правового сотрудничества по предоставлению телекоммуникационных ресурсов для смягчения последствий стихийных бедствий и осуществления операций по оказанию помощи. Анализируются проблемные вопросы международно-правового режима современных международных коммуникационных отношений в сфере оказания помощи в случае стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: телекоммуникации, телекоммуникационные ресурсы, телекоммуникационная помощь, международно-правовой режим, международно-правовые отношения.
 
 
      Постановка проблеми та актуальність дослідження. 18 червня 1998 року на міжнародній конференції в місті Тампере (Фінляндія), було прийнято Конвенцію про надання телекомунікаційних ресурсів для пом’якшення наслідків лих і здійснення операцій із надання допомоги (далі, офіційна скорочена назва – Конвенція Тампере) [1]...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання