2008 рік

Права і обов’язки підприємця щодо задоволення інформаційних потреб органів державної влади / А.І. Марущак – К.: Центральна спілка споживчих товариств України, 2008. – 36 с.

До питання конфлікту неідентичності в поліетнічному суспільстві. – К.: Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2008. – 20 с. – (За даними Держкомстату та МВС України).

Стан та проблеми інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та протидії злочинності / М. Швець. – (Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – [Т. 5: Кримінально-правові науки]; за заг. ред. В.В. Сташиса.). – Х.: Право, 2008. – 840 с.

Система інформування громадськості з питань євроатлан¬тичної інтеграції України / В. Фурашев, О. Семіков, С. Джердж; під заг. ред. В.М. Фурашева. – К.: Прес-КІТ, 2008. – 168 с.

Малий словник термінів інформаційного права України / Р. Калюжний, А. Марущак, О. Петров, Д. Юзова. – К., 2008. – 48 c.

Словник термінів інформаційного права / упоряд. А.І. Марущак; заг. ред. М.Я. Швеця. – К.: КНТ, 2008. – 184 с.

Директива 2002/58/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 12 липня 2002 року “Про обробку персональних даних та захист таємниці у секторі телекомунікацій” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evro pa.eu.int/ISPO/legal // Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).