Парламентський контроль із застосуванням генеративного штучного інтелекту

Д.В. Ланде, В.М. Фурашев : монографія / Ланде Д.В., Фурашев В.М. – Київ: ТОВ «Інжиніринг», 2023. – 202 с.

Права людини: інформаційний вимір

Тихомиров О. О. : монографія. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 304 с.

Трансформація: соціальна & цифрова & правова

Баранов О. А. Трансформація: соціальна & цифрова & правова: монографія у 3-х т. Т. 1. Порятунок цивілізації: економіка результату / О. А. Баранов. - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. - 272 с.

Проблеми протидії негативним інформаційним впливам та захисту інформаційної безпеки людини і суспільства

Уханова Н. С. : монографія / Н. С. Уханова ; за заг. ред. В. Пилипчука. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 120 с.

Соціальні та цифрові трансформації: нова парадигма кібербезпеки

Баранов О. А. Соціальні та цифрові трансформації: нова парадигма кібербезпеки. Монографія. Київ: 2021. 86 с.

Правове забезпечення безпеки Азово-Чорноморського регіону: виклики та рішення

Богуцький П., Короткий Т., Тропін З. : монографія / П.П. Богуцький, Т.Р. Короткий, З.В. Тропін ; ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України». – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 196 с.

Кібербезпека «суспільства знань»

Довгань О., Тарасюк А., Ткачук Т. : монографія. – Київ-Одеса : Фенікс, 2021. – 176 с.

Енциклопедія соціогуманітарної інформології

Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – 436 с.
 

Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади

Монографія / за заг. ред. О. П. Дзьобаня. – Харків : Право, 2021. – 776 с.

 

Інформаційне право та інформаційне законодавство

Брижко В. М., В. М. Фурашев ; НДІІП НАПрН України. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2021. – 288 с.

Видання НДІІП