Інформаційне право та інформаційне законодавство

Брижко В. М., В. М. Фурашев ; НДІІП НАПрН України. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2021. – 288 с.

Захист прав, приватності та безпеки людини в інформаційну епоху

Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Доронін І.М. та ін. : монографія; за заг. ред. акад. НАПрН України В.Г. Пилипчука. Київ-Одеса : Фенікс, 2020. 260 с.

Консолідована система нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні – невід’ємна складова демократії

Корж І. Ф., Ланде Д. В., Лихоступ С. В. : монографія / І. Ф. Корж, Д. В. Ланде, С. В. Лихоступ ; за заг. ред. І. Ф. Корж. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 388 с.

Кібербезпека України на сучасному етапі державотворення: теоретико-правові основи

Тарасюк А. В. : монографія / А. В. Тарасюк. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 404 с.

Електронні довірчі послуги: правовий аспект транскордонного використання

Костенко О. В. : монографія / О. В. Костенко. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 216 с.

Енциклопедія соціогуманітарної інформології

Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 1. – 472 с.

Terrorism: historical, social, cultural and psychological prerequisites of global forecasting

Leonov B., Bieliakov K. : monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 104 p.

Інформаційне право та інформаційне законодавство

Брижко В.М., Фурашев В.М.  : наукове видання. (НДІІП НАПрН України). Київ: Видавничий дім “АртЕК”, 2020. 288 с.

 

Проблеми захисту прав і безпеки дитини в інформаційній сфері

Радзієвська О. Г. : монографія, за заг. ред. В.Г. Пилипчука. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 238 с.

Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової політики

Головко О. М. : Монографія – Київ: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 168 с.