Інформаційне право та інформаційне законодавство

Брижко В. М., В. М. Фурашев ; НДІІП НАПрН України. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2021. – 288 с.

      Наукове видання присвячено проблематиці стану, перспективам та системному впорядкуванню суспільних відносин в інформаційній сфері на основі узагальнення філософсько-гуманітарного і теоретичного знання про інформаційне право та інформаційне законодавство як специфічній формі соціального буття людей. Метою даного видання є викладення поглядів на формування системи філософських, наукових, теоретичних та практичних знань щодо методології і методики професійної діяльності ефективного застосування приписів інформаційного права та норм інформаційного законодавства в процесі регулювання суспільних відносин, пов’язаних з формуванням, використанням, обігом та захистом інформації, інформаційних ресурсів, створенням і функціонуванням інформаційних систем.

      Видання може бути корисне під час розробки/доповнення навчально-методичних програм та матеріалів з дисциплін, пов’язаних з інформаційним правом та інформаційним законодавством. Також видання може бути корисним всім, хто бажає отримати теоретичні знання і практичні навички у вивченні проблем інформаційного права та вдосконаленні нормативно-правового впорядкування суспільних відносин щодо інформації, інформатики, інформатизації в умовах формування інформаційного суспільства.