Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави Ч. 1

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук. - практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с.

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО

3

ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА

 
Аблазов І.В., Хамула С.В. Шляхи оптимізації державної інформаційної політики в Україні в умовах зовнішніх інформаційних впливів
6
Антонюк В.В. Державна інформаційна політика України у контексті забезпечення політичної безпеки
8
Горовий В.Г. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави
11
Ірха Ю.Б. Засоби масової інформації як суб’єкти протидії екстремізму в Україні
14
Кацалап В.О. Система стратегічних комунікаційЗбройних сил України
18
Копан О.В., Мельник В.І. Інформаційно-психологічна війна як загроза інформаційній безпеці України
21
Крайнов В.О. Перспективні напрями удосконалення безпеки інформаційного середовища органів управління військами
24
Кудрявцев Г.В. Окремі питання діяльності військово-цивільних адміністрацій
27
Марущак А.І. Обмеження інформаційних прав громадян у зв’язку з виконанням функцій держави
30
Лашкет С.В., Матяш О.І. Громадська думка - інформаційний критерій ефективності реформ в Україні.
33
Петров В.В. До аспектів становлення стратегічних комунікацій у сфері державних органів
37
Пилипчук В.Г. Система забезпечення інформаційної безпеки: проблеми формування і правового забезпечення
40
Пилипчук В.В. Комплексний підхід до забезпечення інформаційної безпеки
45
Сідак В.С. Історичні аспекти проблеми управління інформаційною безпекою держави
48
Соснін О.В. Проблеми безпеки в інформаційно-комунікаційній діяльності держави
52
Тиква В.Л. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особистості
56
Шопіна І.М. Взаємодія груп цивільно-військового співробітництва ЗСУ та суб’єктів громадянського суспільства у сфері забезпечення інформаційної безпеки
60

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АГРЕСІЇ ЯК СКЛАДОВІЙ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

 
Андрусишин Ю.І., Радкович І. М. Психологічний захист особистості від маніпулятивних впливів в сучасних умовах інформаційного протиборства
65
Блавацька Н.М., Юрх Н.Г., Хохлачова Ю.Є., Іванченко Є.В. Управління інфокомунікаціями
68
Благодарний А.М. Особливості застосування заходів адміністративного попередження правопорушень в інформаційній сфері
70
Воскресенський В.Б., Скакун О.В., Сивобородько А.В. Портативні аналізатори спектру реального часу, як апаратні інструменти забезпечення контролю інформаційної безпеки на тактичному рівні
73
Гнатюк С.Л. Відновлення національного телерадіомовленняна тимчасово окупованих та звільнених територіях сходу України
77
Горєлов В.І., Грицюк В.М. Інформаційний вимір «гібридної війни»
80
Грищук Р.В. Спосіб оцінювання ефективності стартапу віртуальних спільнот у соціальних інтернет-сервісах за принципом критичної маси
84
Гуз А.М. Фальсифікація історії як засіб інформаційної війни Росії проти України
87
Євсєєв І.Г., Скрябін О.Л. Щодо залучення Збройних сил України в проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях у 2014 році: правовий аспект
91
Клименко С.В. Окремі питання кримінальної відповідальності за посягання на інформаційний суверенітет
94
Коропатнік І.М. Інформаційне забезпечення виконання бойових завдань підрозділів ЗСУ в зоні АТО групами цивільно-військового співробітництва
97
Косиєв О.А., Гриник Р.О. Інформаційна агресія як невід’ємна складова ведення гібридної війни
102
Красноступ Г.М. Прозорість медіа власності: сучасний стан та перспективи правового регулювання
104
Кудрявцев В.О. Врегулювання політичних конфліктів в умовах інформаційного протиборства (на прикладі придністровського конфлікту)
108
Куценко Д.В. Кримінальні процесуальні гарантії державної таємниці під час ініціювання питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
111
Лещик Н.В. Вплив телевізійної інформації на моральне здоров’я суспільства та свідомість глядацької аудиторії
115
Ожеван М.А. Ескпертно-медійні мережі та їх роль в російських інформаційно-психологічних спецопераціях антиукраїнського спрямування
119
Олєйніков Д.О. Протидія окремим проявам інформаційної агресії в контексті ст.ст. 111 та 436 КК України
125
Панченко В.М. Інформаційне протиборство в умовах російської агресії проти України: оцінки західних експертів
128
Пилипенко В.М., Гриник Р.О. Особливості спецпропаганди Японії у Другій світовій війні
136
Присяжнюк М.М. Інформаційно-комунікаційні механізми формування іміджу України
138
Рогов П.Д., Ткаченко В.А. Стратегічні комунікації як основа підготовки та проведення інформаційних операцій
141
Романов М.С. Радіоелектронні засоби зв’язку та їх вплив на контррозвідувальний режим інформаційної безпеки держави
144
Савінова Н.А. Стратегії соціальних комунікацій як спосіб зниження соціальної напруги на макро-, мезо- та мікрорівнях
148
Стецишин Р.В. Проведення  лекцій-бесід з молоддю, громадськістю та органами державної влади як ефективний засіб підвищення рівня правосвідомості та соціальної відповідальності населення
152
Титаренко Я.А. Особливості використання спеціальними службами Російської Федерації сил інформаційних операцій для проведення розвідувальної діяльності на території України
155
Тімков В.Ф. Методологічні аспекти поняття гібридної війни
159
Хаба Р.С. Наявні проблеми експертного оцінювання матеріалів, які поширюються в електронних, друкованих ЗМІ та Інтернеті
163
Черненко Т.В. Можливості протидії російській агресії в інформаційному полі Російської Федерації
165
Чеховська М.М., Лісовська О.Л., Крапівіна Н.В. Інформування громадян про виникнення надзвичайних ситуацій як фактор протидії негативним інформаційним впливам
168
Шевченко М.О. Спеціальний технічний засіб як предмет адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 195-5 КУпАП
171

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 
Архипов О.Є. Економіко-вартісні аспекти захисту інформації
176
Ботвінкін О.В. Правове та організаційне забезпечення функціонування режиму виїзду громадян за кордон, як складової загальнодержавної системи захисту державної таємниці (друга половина ХХ століття)
180
Гордієнко С.Б. Система управління Інформаційною безпекою: обґрунтування основних функцій
183
Гордієнко С.Г. Фундаментальність підготовки – необхідна умова розуміння проблем захисту інформації з обмеженнями у доступі та інтелектуальної власності в Україні
187
Драчук С.М. Організаційно-правова та науково-технічна складова реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації в контексті євроатлантичної інтеграції
190
Князєв С.О., Шлапаченко В.М. Шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення процедури віднесення інформації до категорії службової
194
Козій О.М. Формалізація подання інформаційних процесів
197
Михайлов А.А. Реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації в контексті євроатлантичної інтеграції
199
Попутніков В.Б. Шляхи удосконалення правового та організаційного забезпечення охорони державної таємниці при здійсненні конфіденційного співробітництва
204
Семенюк О.Г. Чужа таємниця як предмет злочину
207
Сидоренко С.М. Захист секретної інформації НАТО в Румунії як умова приєднання до Альянсу
211
Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О. Термінологічні основи інформаційного забезпечення у воєнній сфері
216
Тищенко Є.Ф. Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях про злочини у сфері охорони державної таємниці
220
Шлапаченко В.М. Розвідувальна діяльність як основна загроза збереженню державної таємниці
223

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 
Баранов О.А. Правові категорії кібербезпеки
226
Буяло О.В. Моделювання процесу оцінки рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури
227
Гавловський В.Д. До питання підвищення ефективності забезпечення кібернетичної безпеки України
230
Даник Ю.Г. Організаційно-технічне забезпечення кібероборони держави. Основні напрями
234
Довгань О.Д. Створення системи кібернетичної безпеки України: правові колізії
238
Заєць П.М. Готовність України до викликів кібертероризму
242
Зайцев О.В., Новохатній Ю.В. Семантична інтеграція інформації з відкритих джерел Інтернет в задачах забезпечення кібернетичної безпеки
246
Ковальова Ю.В. Проблеми в сфері забезпечення кібернетичної безпеки об’єктів критичної інфраструктури
249
Козюра В.Д., Хорошко В.О., Шелест М.Є. Кібернетична безпека інформаційного суспільства: аналіз проблеми
250
Козюра В.Д., Хорошко В.О. Деякі питання щодо створення системи кібернетичної безпеки в Україні
253
Козюра В.Д., Хорошко В.О. Комп’ютерні технології та злочинність
257
Лук’янчук Р.В. Державні гарантії забезпечення кібернетичної безпеки в умовах сьогодення
260
Меленті Є.О. Можливі шляхи підвищення рівня кібернетичної безпеки України
263
Мовчан А.В. Кібернетична безпека – важлива складова
забезпечення національної безпеки України
266
Олешко О.А. Проблема створення системи забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері
270
Слонов М.Ю. Алгоритм виявлення раціональних напрямів удосконалення функціонування кібернетичної безпеки держави
272
Солодка О.М. Щодо визначення поняття «інформаційний суверенітет»
275
Тарасенко Д.І. Запровадження комп’ютерної інформації як процесуального доказу у контексті функціонування національної системи забезпечення кібернетичної безпеки України
278
Ткаченко О.П. Особливості організації міжнародного співробітництва органів та підрозділів СБ України в контексті розбудови національної системи забезпечення кібернетичної безпеки України
282
Ткачук Н.А. Кібербезпека як складова національної безпеки держави
286