Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави Ч. 2

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 164 с.

ЗМІСТ
 
Блавацька Н.М., Хохлачова Ю.Є., Іванченко Є.В. Інформаційно-обчислювальні технології в моделюванні соціотехнічних відносин
3
Богомолов О.О., Бойко О.В. Методика вибору алгоритму гешування для захисту інформаційно-телекомунікаційних систем
5
Величко М.В. Інформаційні технології – каталізатор розвитку біотехнологій у сфері охорони здоров’я людини
8
Козюра В.Д., Іванченко І.С., Хорошко В.А. Особливості експлуатації та модернізації інфокомунікаційних мереж
12
Лагун А.Е., Топілко В.В. Аналіз протоколів цифрового підпису, що використовують симетричну криптографію
13
Марутян Р.Р. Захист інформаційно-аналітичних систем як механізм забезпечення політики національної безпеки
17
Орлов Ю.Ю. Функціональні можливості програми System keeper
21
Прозоров А.Ю. Роль інформаційних цінностей в забезпеченні безпеки держави
25
Фролов Р.А. Врахування можливостей розвідки з відкритих джерел інформації при запровадженні систем електронного урядування
28
Юрх Н.Г., Тимченко М.П., Скоробогатько О.А. Синтез параметрів систем управління телекомунікаційної мережі
30

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 
Бровко В.Д., Воскобойніков С.О. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх фахівців галузі «Кібербезпека»
32
Іванова О.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування логічного мислення при викладанні фізико-математичних дисциплін для студентів та курсантів
34
Коншин О.В. Актуальні питання підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки
38
Конюшок С.М. Актуальні проблеми підготовки фахівців у сфері безпеки державних інформаційних ресурсів
41
Коркач І.В. Актуальні питання викладання новітніх інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України
43
Мельник С.В. Актуальні питання запровадження в Україні спеціальності «Кібербезпека»
46
Паливода О.О. Пізнавальна активність фахівців інформаційної безпеки як передумова їх успішного професійного становлення
50
Поперечнюк В.М. Сучасні ризики формування та розвитку особистості в умовах становлення інформаційного простору
53
Радзієвська О.Г. Інформаційна безпека дитини в умовах гібридних війн
56
Самойленко О.О., Кащук В.І. Особливості використання персонального веб-ресурсу викладача у сфері інформаційної безпеки
60
Супрунов Ю.М. Становлення системи підготовки військових фахівців у галузі інформаційної безпеки України (1991-2012 роки)
62
Фриз В.П. Підготовка фахівців з інформаційної безпеки на основі ігрових методів навчання
66

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОЧИМА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 
Бондар І.Г. Деякі питання удосконалення правової регламентації електронного урядування в Україні
68
Бондаренко І.Д. Кримінально-правова характеристика діянь із несанкціонованого збуту та розповсюдження «комп’ютерної» інформації з обмеженим доступом (ст. 361-2 КК України)
71
Верголяс О.О. Інформаційна логістика як елемент психологічної характеристики цільової аудиторії спеціальної інформаційної операції
76
Головко О.М. Деструктивні медіавпливи: до питання криміналізації
78
Давиденко М.О. Поширення релігійного екстремізму в умовах російської інформаційної агресії: аспекти протидії
81
Іванчук Т.С., Кухарська Н.П. Аналіз загроз економічної безпеки підприємства з боку його персоналу
84
Ізмалков О.М. Використання Російською Федерацією рефлексивного управління як складової гібридної війни
88
Калашнікова Т.А., Семчишина С.В. Сучасний стан та перспективи розвитку державної політики в сфері захисту інформації з обмеженим доступом
91
Князєв С.О., Адрага І.І. Можливості використання досвіду країн Східної Європи у вітчизняній системі охорони державної таємниці
93
Лісов О.С. Деякі аспекти застосування історичних знань в інформаційній сфері в умовах проведення антитерористичної операції
97
Лукіянюк Я.В., Мандрона М.М. Проблемні питання підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки
99
Озерний І. М. Система стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України: перспективи розвитку
102
Покровська А.В. Європейський досвід інформаційно-комунікаційної протидії терористичній активності в Інтернеті
105
Савченко А.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади
109
Савченко Д.С. Оцінка схожості послідовностей символів в завданнях з автоматизованої обробки неструктурованих текстів
112
Селіна М.Б. Щодо зародження та розвитку форм інформаційно-психологічного впливу як елементів спеціальної інформаційної операції
116
Сластіна О.В. Сучасні загрози інформаційній безпеці України з боку Російської Федерації
121
Старенький М.І., Полотай О.І. До проблеми підготовки фахівців галузі інформаційної безпеки
126
Тугарова О.К., Курінська Я.В. Поняття професійної таємниці в законодавстві України
128
Тугарова О.К., Шайкова М.А. Проблемні питання запровадження інституту викривачів інформації в Україні
132
Тугарова О.К., Набока А.Г. Забезпечення охорони комерційної таємниці у вітчизняному законодавстві
135
Тугарова О.К., Овсянніков А.С. Забезпечення права на доступ до інформації в рішеннях Європейського суду з прав людини
138
Фтоян А.М. Щодо удосконалення системи захисту комерційної таємниці
140
Царик А.О., Ничитайло І.М. Перспектива розвитку та шляхи вдосконалення системи суб’єктів забезпечення захисту інформації в Україні
143
Цифра Є.І. Системи електронного урядування в концепції G2G: нормативно-правовий аспект
146
Шевчук Ю.В., Шепета О.В. Аналіз міжнародних угод України про взаємну охорону секретної інформації
149
Шепета О.В., Когут В.В. Щодо визначення загроз інформаційній безпеці України
152
Шиптицька І.І., Кухарська Н.П. Обґрунтування необхідності розроблення організаціями політики інформаційної безпеки
155