АРМАШ Н.О., Про права, обов’язки та повноваження державних політичних діячів

УДК 342

Армаш Н.О.,
доктор юридичних наук., доцент,
завідувач кафедрою конституційного, міжнародного та
адміністративного права, Класичний приватний університет
 
 
Анотація. Про наявні в чинному законодавстві права та обов’язки державних політичних діячів з урахуванням притаманних їм функцій. В результаті отримуємо певну кількість категорій прав та обов’язків, споріднених між собою за функціональною ознакою, що і утворюватимуть повноваження державного політичного діяча.
Ключові слова: державний політичний діяч, повноваження, компетенція, посада.
Аннотация. О имеющихся в действующем законодательстве прав и обязанностей государственных политических деятелей с учетом присущих им функций. В результате получаем определенное количество категорий прав и обязанностей, связанных между собой по функциональному признаку, что и образует полномочия государственного политического деятеля.
Ключевые слова: государственный политический деятель, полномочия, компетенция, должность.
Summary. About present in operating in the current legislation the rights and obligations state politicians considering their inherent functions. The result is a number of categories of rights and obligations, related to each other on functional grounds which constitute the power of state politician.
Keywords: state politician, authority, competence and position.
 
 
       Постановка проблеми. Теорія адміністративного права вимагає від нас чітко визначати сутність явищ та формулювати такі визначення понять, які б не дозволяли подвійного трактування або не призводили б до термінологічної плутанини. Статус державного політичного діяча передбачає встановлення обсягу його повноважень, проте ми розуміємо, що він наділяється певними правами та обов’язками. Що саме ми маємо розуміти під кожним із цих понять? ми і спробуємо розібратися в даній статті.
Різним аспектам правового регулювання публічної служби або ж дослідженню її видів приділяли увагу такі вчені, як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Битяк, С.Д. Дубенко, Д.П. Калаянов, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Є.Б. Кубко, О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янець, В.Я. Настюк, Н.Р. Нижник, С.В. Пєтков, М.М. Тищенко, Н.В. Янюк та ряд інших правознавців.
          Метою статті є аналіз та окреслення статусу державного політичного діяча.
        Виклад основного матеріалу. У науковій літературі можна зустріти ототожнення термінів “права і обов’язки” та “повноваження” [1, с. 59]. Так, “застосовуючи такі способи пізнання, як індукція та дедукція, ми можемо здійснити аналіз і синтез цього поняття, розклавши його на такі складові, як права та обов’язки суб’єктів правовідносин, та на основі вже існуючих досліджень стверджувати, що і складові його є поняттями та категоріями, які мають загальнонаукову цінність у праві, їх інтеграція в повноваження також характеризується як загальноправове явище” [2, с. 16]…