БЄЛЯКОВ К.І., Інформаційний конфлікт та юридична відповідальність: сутність і співвідношення

УДК 301.085:340.111.5:354.42 

 

БЄЛЯКОВ К.І.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Розглядається конфлікт, як соціальний феномен та юридична категорія, його сутність та складові етапи правопорушення в інформаційний сфері, як крайньої форми конфлікту, а також зв'язок з етапом настання юридичної відповідальності.
Ключові слова: інформаційна сфера, соціальний конфлікт, соціальна та юридична конфліктологія, інформаційні правопорушення, юридична відповідальність.
Аннотация. Рассматривается конфликт, как социальный феномен и юридическая категория, его сущность и составные этапы правонарушения, в информационный сфере, как крайней формы конфликта, а также связь с этапом наступления юридической ответственности.
Ключевые  слова: информационная сфера, социальный конфликт, социальная и юридическая конфликтология, информационные правонарушения, юридическая ответственность.
Summаry. A conflict is examined, as the social phenomenon and legal category, its essence and component stages of offence, in informational sphere, as an extreme form of conflict, and also connection with the stage of incurrence of legal responsibility.
Keywords: informative sphere, social conflict, social and legal conflictology, informational offences, legal responsibility.
 
 
        Постановка проблеми. Життя суперечливе, у ньому кожний індивід так чи інакше самовизначається й самоутверджується в процесі конфліктологічної взаємодії протягом його існування. Саме так завжди розвивалося суспільство, такі наші реалії і під час формування нової цивілізації – інформаційного суспільства, в якому особистість постає головною цінністю, творцем і руйнівником, що породжує проблемні ситуації, пошукові, конфліктні, продуктивні й негативні вчинки, у тому числі в інформаційній сфері та виникаючих при цьому відносинах – інформаційних правовідносинах.
        Формуючи політику та психологію сучасного світосприйняття, демократичне суспільство, процеси глобалізації та інформатизації створюють умови для проблемного пошуку й динаміки прогресивної життєтворчості. ХХІ століття вимагає від особистості глибоких фахових знань, інноваційного хисту, знання інформаційних технологій, навичок їх використання в соціальну діяльність та процесі комунікації.
        Уникнути конфліктів в інформаційній сфері (позначимо їх як “інформаційні конфлікти”) та їхніх наслідків, часом негативних, що можуть привести до юридичної відповідальності в разі перетворення в правопорушення, практично неможливо, тому й постає потреба вивчення їх сутності, динаміки, досвіду вирішення, прогнозування, запобігання та правової охорони. Але, на жаль, до досліджування зазначеної проблематики, яка є комплексною та міжгалузевою, сучасна наукова думка в галузі інформаційно-правових досліджень практично не звертається…