БАРАНОВ. О.А., Шляхи вдосконалення правової бази боротьби з кіберзлочинністю (с. 78-95)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270063

УДК 343.2

БАРАНОВ. О.А.,
доктор юридичних наук, професор, керівник наукового центру ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3233-6687.
 
 
Анотація. Процеси тотальної цифровізації характеризуються разючими позитивними результатами, які вони привносять у суспільство. Водночас цифровізація стає джерелом певних загроз, серед яких особливе місце посідають проблеми кіберзлочинності. На рівні світової спільноти та окремих держав докладається багато зусиль щодо формування ефективної правової бази боротьби з цим постійно зростаючим, загрозливим явищем. Але результати поки що є невтішними, причиною є недостатність розуміння “туманної природи” кіберзлочинних діянь.
У статті з’ясовуються глибинні причини та механізми негативного впливу кіберзлочинності на життя суспільства та на життя окремої людини. Обґрунтовується тісний діалектичний взаємозв’язок між кіберзлочинністю та інформаційною та кібербезпекою. Розкривається зміст та умови забезпечення інформаційної та кібербезпеки. Стверджується, що навмисне чи ненавмисне порушення цих умов становить зміст родового об’єкта кіберзлочину. Для вирішення певних проблем у галузі кримінального права, пов’язаних із цифровими технологіями, запропоновано проведення конкретних досліджень.
Ключові слова: інформаційна безпека, кібербезпека, кіберзлочин, цифрові технології, кодекс.
Summary. The processes of total digitalization are characterized by striking positive results that they bring to society. At the same time, digitalization becomes a source of certain threats, among which the problems of cybercrime occupy a special place. At the level of the world community and individual states, many efforts are being made to create an effective legal framework for combating this ever-growing, threatening phenomenon. But the results are still disappointing, the reason being the lack of understanding of the “nebulous nature” of cybercriminal acts.
The article reveals the deep causes and mechanisms of the negative impact of cybercrime on the life of society and on the life of an individual. The close dialectical relationship between cybercrime and information and cyber security is substantiated. The content and conditions of ensuring information and cyber security are revealed. It is argued that intentional or unintentional violation of these conditions constitutes the content of the generic object of cybercrime. In order to solve certain problems in the field of criminal law related to digital technologies, it is proposed to carry out specific studies.
Keywords: information security, cybersecurity, cybercrime, digital technologies, code.
 
      Постановка проблеми. В умовах цифрових трансформацій майже вся сукупність суспільних відносин буде реалізовуватись за допомогою цифрових технологій. Така ситуація буде в багатьох сферах суспільного життя: публічного управління, економіки, оборони та безпеки, промисловості, сільського господарства, фінансової та банківської діяльності, енергетики, транспорту, охорони здоров’я, освіти, ретейлу тощо. Широке застосування цифрових технологій вже сьогодні і тим більш в майбутньому є причиною виникнення важливих проблем у сфері боротьби із злочинністю...