БАТИРГАРЕЄВА В.С., До кримінологічного аналізу виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ та глорифікації її учасників як нового виклику безпеці інформаційного простору України (с. 37-49)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).269976

УДК 343.3/.7:343.9:316.324.8

БАТИРГАРЕЄВА В.С.,
доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України,
директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-2237.
 
 
Анотація. У статті здійснено спробу дослідити й дати кримінологічну оцінку нового для правового поля України, нещодавно криміналізованого явища виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ та глорифікації її учасників (ст. 4362 КК України). Доводиться, що подібні дії винних є серйозним викликом безпеці інформаційного простору країни, особливо в умовах активної фази супротиву українського народу російській агресії. Крім того, зроблено прогноз щодо майбутнього стану цього небезпечного явища.
Ключові слова: інформаційна безпеки, кримінально-правова охорона, виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ, глорифікація.
Summary. The article attempts to research and give a criminological assessment of the recently criminalized phenomenon of justification, recognition or denial of armed aggression of the Russian Federation and glorification of its participants (Article 4362 of the Criminal Code of Ukraine), which is new for the legal field of Ukraine. It is proven that such actions of the perpetrators are a serious challenge to the security of the country's information space, especially in the conditions of the active phase of the Ukrainian people's resistance to Russian aggression. In addition, a forecast was made regarding the future state of this dangerous phenomenon.
Keywords: information security, criminal law protection, justification, recognition as legitimate or denial of armed aggression of the Russian Federation, glorification.
 
 
      Постановка проблеми. Відомо, що війни нового зразка, або нового покоління, – це не лише питання стратегії й тактики їх ведення у класичному розумінні та битви на полі бою, а й мистецтво сучасної військової логістики, створення та підтримка відповідної психологічної атмосфери, сприятливої для реалізації воєнних задумів, кропітка робота протягом (інколи достатньо тривалого) часу з настроями великих груп населення, що є соціальною базою для схвалення відповідних дій або, навпаки, своєрідною “п’ятою колоною”, яка не згодна з воєнно-політичним курсом тієї чи іншої сторони військового протиборства, тощо. Всі ці аспекти наразі набули конкретного звучання й значення унаслідок збройної агресії проти України з боку РФ. Разом із тим “матерію” сучасного протиборства сторін створюють й раніше невідомі, так би мовити, нетрадиційні і навіть новаторські способи, методи та прийоми такого протиборства...