БАЗАНОВ О.Ю., Система аналізу даних для забезпечення охорони об’єктів

УДК 004.418:004.658

Базанов О.Ю.,
здобувач наукового ступеня кандидата наук
 
 
Анотація. Про програмну реалізацію інформаційного аналізу даних в охоронній діяльності.
Ключові слова: інформація, аналіз даних, програмне забезпечення.
Аннотация. О программной реализации информационного анализа данных в охранной деятельности.
Ключевые слова: информация, анализ данных, программное обеспечение.
Summary. On the programmatic implementation of information data analysis in guard activity.
Keywords: information, data analysis, software.
 
 
        Постановка проблеми. Досягнення інформаційно-технологічного розвитку та математичного забезпечення обумовили різке впровадження обчислювальної техніки майже в усі сфери людської діяльності. Зараз немає такої області діяльності, у якій би не використовувались такі, наприклад, техніко-технологічні системи, як “інформаційно-аналітична система”, “база даних”, “система управління базами даних” тощо.
        Згідно зі ст. 3 Конституції України – “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” [1, с. 3]. При цьому, з часів початку конституціоналізму починається історія розвитку теорії держави і права, яка заснована на існуючих природних законах. Англійський юрист Д. Локк вперше визначив положення про те, що не тільки право на життя і право на свободу, але й право на володіння майном є природними правами людини [2, с. 19-20]. У сучасному світі право на життя, на свободу та недоторканність власного майна вважаються найголовнішими для людини.
        Охоронні органи покликані протидіяти злочинним зазіханням та миттєво реагувати на протиправні дії. Для цього вони повинні мати щонайбільший обсяг конкретної інформації з метою швидкого і точного аналізу ситуації по формуванню правильних висновків про її наслідки. Без автоматизованих засобів збирання, аналітико-синтетичної обробки даних усе вищезгадане просто неможливе. Зазначене потребує створення відповідних автоматизованих робочих місць. Таким чином, останнім часом в охоронній системі (як і в інших галузях людської діяльності) нагальною потребою стало використання інформаційних систем аналізу даних (далі – ІСАД). Вони являють собою спеціалізовані програмні продукти, що ґрунтуються на автоматизованих базах даних, котрі дозволяють вести обробку великих обсягів інформації. Нерідко вирішальним моментом стає людський фактор (втомленість, неуважність і т. п.), і тому програмні продукти для охоронних органів повинні відповідати найвищим вимогам і створюватися тільки професіоналами. Адже від цього великою мірою залежить якість роботи охоронця, котрий користується ІСАД, а, в свою чергу, від нього залежить життя людини та захищеність майна…