БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Електронні енциклопедичні ресурси в умовах інформаційної війни

УДК 681.3: 314.1:004.6

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М.,
кандидат фізико-математичних наук,
Інформаційний центр “Електронні вісті”
 
 
Анотація. Про використання електронних мережних енциклопедичних ресурсів в умовах ведення інформаційної війни. Розглянуті питання протидії дезінформаційним атакам шляхом надання широким верствам населення оперативного доступу до адекватної інформації.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна війна, дезінформація, зберігання даних, розподілені системи, гіпертекст, електронні ресурси, енциклопедії
Аннотация. Об использовании электронных сетевых энциклопедических ресурсов в условиях ведения информационной войны. Рассмотрены вопросы противодействия дезинформацонным атакам путем предоставления широким слоям населения оперативного доступа к адекватной информации.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная война, дезинформация, хранение данных, распределенные системы, гипертекст, электронные ресурсы, энциклопедии
Summary. About the use of electronic network encyclopedic resources in the conditions of conducting information war. Questions of counteraction to misinformstion attacks by providing a general population with quick access to adequate information are considered.
Keywords: information security, information war, misinformation, data storage, the distributed systems, the hypertext, electronic resources, encyclopedias.
 
 
        Постановка проблеми. В умовах інформаційної війни одним із головних завдань є адекватне інформування населення. Незалежно від конкретних цілей і засобів їх досягнення, дезінформація в тій чи іншій формі неодмінно буде використовуватись. Особливо небезпечною вона стає в сучасному суспільстві, в якому швидко зростає роль інформаційних технологій, оскільки вони дедалі більшою мірою виводять процеси генерації та поширення інформації з-під безпосереднього контролю людини. Звідси випливає проблема створення ефективних засобів нейтралізації таких атак. Взагалі кажучи, такі засоби повинні носити комплексний характер. До їх складу мають входити заходи правоохоронного, адміністративного, технологічного, технічного рівнів тощо. Але ключову роль відіграють власне інформаційні аспекти протистояння. В тому числі надзвичайно важливими є заходи з протидії дезінформуванню населення в усіх можливих формах. В пропонованій роботі розглядається одна з можливих технологій інформаційного захисту, заснована на наданні населенню адекватної інформації, необхідної для правильної орієнтації в соціальному оточенні.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що дана проблема в цілому не отримала достатньої розробки. Вивчені лише окремі її аспекти. Можна виділити три основні групи досліджень, що тією чи іншою мірою торкаються пропонованої теми: загальні питання інформаційної безпеки (роботи Горбуліна В.П., Додонова О.Г., Ланде Д.В. та ін.)…