БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Резонансні явища в системах Інтернету речей (ст. 68-73)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221308

УДК 681.3:004.6+314.1

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М.,
кандидат фізико-математичних наук
 
 
Анотація. В роботі розглянуті специфічні ефекти, викликані наявністю двох груп коливних процесів – зміни параметрів оточуючого середовища та обробки вхідних даних системою. Показано, що за певних умов в системі можуть виникати резонансні явища, здатні призводити до її непередбачуваної поведінки.
Ключеві слова: інформаційні технології, Інтернет речей, резонанс.
Summary. The paper deals with specific effects caused by the presence of two groups of oscillatory processes – changes in environmental parameters and processing of input data by the system. It is shown that, under certain conditions, resonance phenomena may occur in the system, which can lead to its unpredictable behavior.
Keywords: information technology, Internet of things, resonance.
Аннотация. В работе рассмотрены специфические эффекты, вызванные наличием двух групп колебательных процессов – изменения параметров окружающей среды и обработки входных данных системой. Показано, что при определенных условиях системе могут возникать резонансные явления, способные приводить к ее непредсказуемому поведению.
Ключевые слова: информационные технологии, Интернет вещей, резонанс.
 
 
     Постановка проблеми. Швидкий розвиток сучасних інформаційних технологій породжує нові виклики і нові ризики, що потребують ретельного вивчення. До їх числа відносяться і проблеми правового регулювання, пов’язані з використанням Інтернету речей (далі – IoT) [1]. Вони пов’язані з наявністю (принаймні,гіпотетичною) в поведінці систем IoT елементів соціальної поведінки [2]. Питання про природу соціальних відносин між людиною та технологічною системою є, взагалі кажучи, досить нетривіальним. В пропонованій роботі ми не маємо наміру обговорювати цю проблему в повному обсязі.
       Ми не торкатимемось питань розумності машини, наявності у неї свідомості тощо. З практичної точки зору важливо те, що сучасні технологічні системи можуть призводити до наслідків, що однозначно не витікають із їх будови та тих задач, які перед ними ставить людина. Через це людина не в змозі відповідати за них. Ці наслідки не мають нічого спільного зі “свободою волі” машини і насправді викликані специфічними особливостями її функціонування. Але вони, по суті, відіграють таку ж роль, як і свідомі дії індивіда. Саме в такому розумінні ми говоримо про необхідність правового регулювання відносин людина – машина...