БУРИЛО Ю.П., Правові норми та джерела правового регулювання у сфері господарських інформаційних відносин

УДК 351.810:340 

 

БУРИЛО Ю.П.,
кандидат юридичних наук, доцент,
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
 
 
Анотація. Розглядається система правових норм, що регулюють господарські відносини в інформаційній сфері. Досліджуються джерела правових норм, що регулюють господарські інформаційні відносини.
Ключові слова: нормативно-правове регулювання, господарські інформаційні відносини, інформаційна сфера, правові норми, джерела права.
Аннотация. Рассматривается система правовых норм, регулирующих хозяйственные отношения в информационной сфере. Исследуются источники правовых норм, регулирующие хозяйственные информационные отношения.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, хозяйственные информационные отношения, информационная сфера, правовые нормы, источники права.
Summary. The article deals with the system of legal provisions regulating business relations in the information sphere. Sources of legal provisions regulating business information relations have been explored. 
Keywords: normative legal regulation, commercial information relations, information sphere, legal provisions, legal sources.
 
 
        Постановка проблеми. Динамічний розвиток інформаційної сфери господарювання в умовах становлення інформаційного суспільства, її пріоритетне значення для всієї економічної системи обумовлюють необхідність правового регулювання господарських інформаційних відносин. Правове регулювання як різновид соціального регулювання передбачає впорядкування відповідних суспільних відносин з метою забезпечення реалізації сукупності публічних і приватних інтересів у зазначеній сфері за допомогою цілої низки правових засобів. Залежно від особливостей правового інструментарію, який використовується в процесі юридичної регламентації цих суспільних відносини, розрізняють нормативне та індивідуальне правове регулювання. При цьому нормативне правове регулювання є первинним або базовим по відношенню до індивідуального, оскільки саме з ним у механізмі правового регулювання пов’язується визначення в правових нормах загальних моделей поведінки, правового статусу учасників відповідних суспільних відносин, умов виникнення їх прав і обов’язків, без чого в подальшому неможливе застосування індивідуальних засобів правового регулювання і виникнення конкретних правовідносин [1, c. 207-208, 217-218, 221; 2, с. 545-547]. У зв’язку з цим, системне дослідження нормативно-правового рівня правового регулювання господарських інформаційних відносин є не тільки актуальним для юридичної науки, а й необхідним в якості методологічної бази для подальшого вдосконалення відповідного законодавства і практики його застосування…