ДАНИЛЬЯН О.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс

Данильян О.Г.,
 
 
Дзьобань О.П.,
доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії Національного юридичного   
університету імені Ярослава Мудрого,
доктор філософських наук, професор,
головний науковий співробітник НДІ інформатики і права
НАПрН України
 
Анотація. Виокремлені деякі морально-етичні проблеми інформаційного суспільства. Показано, що науково-технічний прогрес суттєво впливає на етичний стан суспільства, призводячи до протиріч у сфері моральних цінностей традиційного й інформаційного суспільств.
Ключові слова: інформація, інформатизація, інформаційна культура, технологічна культура, моральні цінності, діалог.
Аннотация. Выделены некоторые морально-этические проблемы информационного общества. Показано, что научно-технический прогресс существенно влияет на нравственное состояние общества, приводя к противоречиям в сфере моральных ценностей традиционного и информационного обществ.
Ключевые слова: информация, информатизация, информационная культура, технологическая культура, моральные ценности, диалог.
Summary: The some are selected moral and ethical issues of the information society. It is shown that technological progress influences the ethical state of society, leading to contradictions in traditional moral values and the information society.
Keywords: information, informatization, information culture, technological culture, moral values,  dialogue.
 
       Постановка проблеми. Роль інформаційних технологій в суспільному розвитку сьогодні є особливо значущою. Мова йде не просто про зміну технологічних умов буття, що спрощують комунікацію, навчання, виробництво та інші види діяльності людини, а про принципово новий сенс звичних понять, переосмислення цінностей і зміну способу життя людини.
        Впровадження інформаційних технологій призвело до трансформацій у всіх сферах соціального буття, внаслідок чого виникають нові моральні проблеми і загострюються старі, посилюється протистояння між традиційними та інноваційними цінностями. Гостро стоять питання опосередкованого спілкування, комп’ютерної злочинності, інформаційної безпеки, контролю над особистим життям, відповідності поведінки індивіда в реальному й віртуальному просторах, створення віртуальних (псевдо) особистостей тощо…