е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право

 

В. Брижко, М. Швець, В. Цимбалюк; за ред. М. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2007. – 218 с.

    
     У монографії розглядаються проблеми застосування інформаційної зброї в інформаційних війнах. Здійснено аналіз та систематизацію відомостей щодо розв'язування деяких техніко-технологічних і правових питань із захисту інформаційних ресурсів та знань. Надані пропозиції щодо систематизації інформаційного законодавства у формі кодифікації.
     Ціль роботи - спроба систематизації уявлень про інформаційну боротьбу у зв'язку з розви­тком електронно-інформаційного середовища (е-середовища) та поширенням кіберзлочинності.
     Головна мета роботи - удосконалення нормативно-правової бази із захисту інформаційних ресурсів, знань та персональних даних, протидії комп'ютерній злочинності та сприяння правоохо­ронній діяльності в інформаційній сфері.
 
Зміст
 
Стор.
Вступ...................................................................................................................................... 4
 
Розділ 1. Інформаційна боротьба у сфері оборони...................................................... 9
 
1.1.   Радіоелектронна боротьба........................................................................................ 11
1.2.   е-боротьба з використанням Інтернету.................................................................... 14
1.3.   Інформаційно-психологічна діяльність...................................................................... 23
Висновки до розділу 1 ......................................................................................................... 26
 
Розділ 2. Інформаційна боротьба в цивільному суспільстві.................................... 28
 
2.1. Про поняття "інформація" та "дані"............................................................................. 28
2.2. Отримання інформації з документів............................................................................ 33
2.3. Про технічні засоби доступу до інформації................................................................. 34
2.3.1.   Збирання даних за допомогою зв'язку.................................................................... 35
2.3.2.   Збирання даних за допомогою Інтернету............................................................... 38
2.4.Маніпулювання свідомістю............................................................................................ 41
2.4.1.   Сутність маніпулювання.......................................................................................... 43
2.4.2.   Основні поняття....................................................................................................... 49
2.4.3.   Брехня, обман та дезінформація як головні чинники маніпуляції......................... 53
2.4.4.   Види маніпулювання................................................................................................ 62
2.4.5.   Маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації ................ 68
2.4.6.   Інформаційно-психологічний вплив на людину...................................................... 70
2.5.Загальні засоби захисту................................................................................................. 82
2.5.1.   Захист від маніпулювання свідомістю..................................................................... 82
2.5.2.   Організаційно-технічний захист інформації............................................................ 88
2.5.3.   Засоби програмно-технічного захисту даних та інформації................................... 93
Висновки до розділу 2......................................................................................................... 115
 
Розділ 3. "Право" у аспекті європейської інтеграції.................................................. 118
 
3.1. Про верховенство права.............................................................................................. 118
3.2. Співвідношення "прав держави" та "прав людини" на її персональні дані............... 121
3.3. Право інтелектуальної власності................................................................................ 129
Висновки до розділу 3 ........................................................................................................ 134
 
Розділ 4. Нормативно-правовий захист інформаційних ресурсів.......................... 141
 
4.1. Упорядкування суспільних відносин щодо інформаційних ресурсів......................... 141
4.2. Гармонізація інформаційного законодавства із європейськими стандартами ....... 148
4.3. Система порівняння законодавства України та законодавства
Європейського Союзу......................................................................................................... 151
Висновки до розділу 4......................................................................................................... 156
 
Розділ 5. Інформаційне право....................................................................................... 158
 
5.1.   Систематизація інформаційного законодавства..................................................... 166
5.2.   Підходи до кодифікації............................................................................................... 169
5.3.   Структура і основний зміст майбутнього Кодексу України про інформацію ......... 174
Висновки до розділу 5......................................................................................................... 176
 
Додатки:............................................................................................................................. 178
 
Додаток 1. Базові поняття щодо інформаційних війн та інформаційних ресурсів ..........178
Додаток 2. Інформаційні війни: види, зміст, зброя, засоби нападу та захисту............... 216
Додаток 3. Структура засобів захисту інформаційних ресурсів....................................... 217
Додаток 4. Структура інформаційних ресурсів................................................................. 218
Додаток 5. Інформаційне суспільство за етико-правовим принципами
пріоритету прав людини.................................................................................................... 220
 
До загальних висновків.................................................................................................. 221
 
Список джерел................................................................................................................. 227