Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти

Прудникова О. В.: монографія / О. В. Прудникова ; за заг. ред. О. П. Дзьобаня. - Харків : Право, 2017. - 496 с.

 

      У монографії висвітлюється феномен інформаційної культури на рівні філософського узагальнення. Основна увага зосереджена на висвітленні світоглядно- методологічних орієнтацій у рефлексії інформаційної культури як відкритої динамічної системи, дослідженні становлення й розвитку типологічних та структурно- функціональних модусів інформаційної культури. Проаналізовані роль та місце засобів масової комунікації в онтологічному полі інформаційної культури, виокремлені детермінанти становлення інформаційної культури у вітчизняній соціальній реальності та визначений інформаційно-культурний потенціал України.

     Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців та всіх, хто цікавиться проблемами інформаційної культури, інформації, інформаційних комунікацій, інформаційного суспільства.

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА
5
 
РОЗДІЛ 1
СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ В РЕФЛЕКСІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
 
1.1. Культура як специфічна соціальна реальність
11
1.2. Інформація як модально-атрибутивна характеристика розвитку соціуму
34
1.3. Інформаційне суспільство: діалектика взаємозв’язку культури й інформації
64
1.4. Інформаційна культура як відкрита динамічна нелінійна система
95
 
РОЗДІЛ 2
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА: ОНТОЛОГІЧНІ МОДУСИ СУЧАСНОСТІ
 
2.1. Динамічно-процесуальний вимір інформаційної культури
130
2.2. Інформаційна культура: типологічні та структурно-функціональні характеристики
155
2.3. Інформаційна культура у праксеологічному вимірі
179
2.4. Соціальні детермінанти та сутнісні екзистенціали інформаційної культури
205
 
РОЗДІЛ 3
АТРИБУТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОНТОЛОГІЧНОМУ ПОЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
 
3.1. Онтологічні ознаки масової комунікації у сучасних соціальних відносинах
237
3.2. Інформаційна культура віртуального континууму: сутнісні характеристики
262
3.3. Дволикий Янус віртуальної реальності: цінності та антицінності суб’єктів інформаційної культури
288
3.4. Репрезентація інформаційної культури телевізуальними засобами       
307
 
РОЗДІЛ 4
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ВІТЧИЗНЯНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ
РЕАЛЬНОСТІ
4.1. Глобалізаційні процеси й інформаційна культура українського суспільства
336
4.2. Кореляція національної та інформаційної культур вітчизняного соціуму
360
4.3. Інформаційно-культурне протистояння України в умовах «гібридної війни»
383
4.4. Трансформації інформаційної культури в сучасній Україні: пошук оптимальної моделі розвитку
403
ПІСЛЯМОВА
431
ЛІТЕРАТУРА
443