Філософія інформаційних комунікацій

  

     У монографії досліджується феномен інформаційних комунікацій з точки зору філософського узагальнення. Інформаційні комунікації до­сліджуються як культурно-історичний феномен, породжений складними, у тому чисті й сучасними процесами соціокультурних відносин і взає­модій. Розглянуто місце інформації й інформаційних комунікацій у про­цесі еволюції соціально-організованої матерії, а також трансформації ін­формаційних комунікацій у сучасному суспільстві

     Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, викладачів, ас­пірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами інформації, інфор­маційних комунікацій, інформаційного суспільства.

 

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова.....................................................................................................................
 
3
Розділ 1. Проблема комунікацій у соціальній реальності.......................................
 
7
1.1.Концептуалізація феномена комунікації у філософському дискурсі........................  
7
1.2.Комунікаційна природа інформаційного простору................................................... 
41
1.3.Інституціоналізація комунікаційного простору...........................................................
 
76
Розділ 2. Онтологічні виміри інформаційних комунікацій
у сучасних соціокультурних реаліях............................................................................
 
 
114
2.1.Місце інформації й інформаційних комунікацій у процесі еволюції
соціально-організованої матерії...................................................................................... 
 
114
2.2.Комунікації в інформаційно-культурному континуумі............................................... 
138
2.3.Інформаційні детермінанти сучасних трансформаційних
суспільних процесів ..........................................................................................................
 
 
176
Післямова ........................................................................................................................
 
206
Література.........................................................................................................................
 
209