Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади

Дзьобань О.П. — Харків: Майдан, 2013. — 360 с.

 

       У монографії досліджуються фундаментальні світоглядні й загальнотеоретичні заса­ди інформаційного права з точки зору філософського узагальнення: проблема інформа­ції як філософської й філософсько-правової категорії; проблема становлення, розуміння сутності та особливостей становлення й розвитку інформаційного суспільства; пробле­ма людини в інформаційному суспільстві; проблема інформаційних прав і свобод особи­стості в інформаційному суспільстві.

        Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, викладачів, аспірантів, студен­тів та усіх, хто цікавиться проблемами інформації, інформаційного права, інформаційних комунікацій, інформаційного суспільства.

 

ЗМІСТ

 

Передмова
3

Розділ 1.  Інформація як філософська й філософсько-правова категорія

7

1.1. Основні теоретичні конструкції розуміння інформації: стисла історична троспектива
7
1.2. Інформація як прояв буття й атрибут соціально організованої атерії
24
1.3. Інформатизація й інформаційні ресурси
37
1.4. Інформаційний простір і його комунікаційна природа
52
1.5. Коеволюція права й інформації. Інформаційні засади права
77

Розділ 2.  Інформаційне суспільство: становлення, сутність, особливості

90

2.1. Ґенеза концептуальних підходів до розуміння сутності й специфіки інформаційного суспільства
90
2.2. Умови й передумови становлення й розвитку інформаційного суспільства у контексті динаміки соціальної діяльності
 
118
2.3. Інформаційне суспільство як суспільство знання
142
2.4. Суспільство, держава й інформаційна цивілізація: проблеми взаємодії
164

Розділ 3. Антропологічні засади інформаційного права

 185

3.1. Людина в соціокультурному просторі інформаційного суспільства: концептуальні підходи до розуміння сутності
185
3.2. Інформаційна картина світу як світоглядний орієнтир сучасної людини
211
3.3. Морально-етичні аспекти функціонування людини в інформаційному суспільстві
239
3.4. Поняття й предметна сфера інформаційних прав людини
267
3.5. Об'єктивна діалектика інформаційних прав і свобод особистості
в інформаційному суспільстві
292
Соціально-правові наслідки й перспективи ґенези інформаційних процесів
та  інформаційного суспільства (замість післямови)
314
Використані джерела
333