ФУРМАНЧУК Є., Інформаційно-правове забезпечення провадження господарської діяльності в Україні

 УДК 004.002(477)(043):656.13  

Фурманчук Є.,
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. У статті досліджуються інформаційно-правове забезпечення провадження господарської діяльності та шляхи удосконалення такого провадження в інформаційній сфері в Україні.
Ключові слова: господарська діяльність, інформаційно-правове забезпечення, інформаційно-правове забезпечення провадження господарської діяльності.
Аннотация. В статье исследуются информационно-правовое обеспечение осуществления хозяйственной деятельности и пути совершенствования такого производства в информационно сфере в Украине.
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, информационно-правовое обеспечение, информационно-правовое обеспечение осуществления хозяйственной деятельности.
Summary. The article deals with the informational and legal support of implementation the conducting of economical activity and ways of improvement of such procedures in the information sector in Ukraine.
Keywords: economic activity, the informational and legal support, the informational and legal support of implementation the conducting economical activity.
 
 
        Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки держава відіграє одну із найважливіших ролей у сфері господарювання, у встановленні та забезпеченні господарського порядку в державі, забезпеченні прав і свобод людини під час провадження господарської діяльності.
        Господарська діяльність є важливою в економічному розвитку України та виступає як одне з основних джерел наповнення дохідної частини державного бюджету, забезпечення фінансування економічних і соціальних програм.
        Однак, в сучасних умовах провадження господарської діяльності в Україні залежить від ефективного використання інформаційних ресурсів, що є основою інформаційного забезпечення будь-якої сфери життєдіяльності держави. Враховуючи те, що постійні зміни соціально-економічних реалій у нашій державі вимагають постійного удосконалення правового регулювання суспільних відносин, усунення правових колізій у практиці правозастосування у господарській сфері, інформаційно-правове забезпечення провадження господарської діяльності в Україні набуває особливої актуальності.
        Проблемам інформаційно-правового забезпечення та удосконалення чинного інформаційного законодавства присвячені роботи таких вчених як: Арістової І.В., Баранова О.О., Бачила І.Л., Брижка В.М., Калюжного Р.А., Копилова В.А., Фурашева В.М., Цимбалюка В.С. та інших. Тим не менше дослідження інформаційно-правового забезпечення провадження господарської діяльності в Україні не висвітлено в достаточной для її практичної реализации.
        Метою роботи є визначення основних напрямів політики у інформаційній сфері щодо забезпечення провадження господарської діяльності.
       Виклад основного матеріалу. Сучасний стан розвитку економіки потребує використання науково-обґрунтованих методів збору, аналізу, обробки та застосування інформації і її взаємопов’язаних форм, що має сприяти розвитку господарської сфери…