ГЛАЗУНОВА С.М, Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції

УДК 340.12  

Глазунова С.М,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри
цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
 
Анотація. Наукова робота присвячена феномену правотворчості. Особлива увага приділена аналізу даної правової категорії, яка здійснюється в умовах інтеграційних процесів. Виокремлено основні напрями її здійснення. Подано аналіз наукових досліджень у цій сфері.
Ключові слова: правотворчість, законотворчість, інтеграційні процеси, Європейський Союз, політика, нормативні акти, правотворча діяльність.
Аннотация. Научная работа посвящена феномену правотворчества. Особое внимание уделено анализу данной правовой категории, осуществляемой в условиях интеграционных процессов. Выделены основные направления ее осуществления. Представлен анализ научных исследований в этой сфере.
Ключевые слова: правотворчество, законотворчество, интеграционные процессы, Европейский Союз, политика, нормативные акты, правотворческая деятельность.
Summary. Scientific research devoted to the phenomenon of lawmaking. Particular attention is paid to the analysis of the legal category, which is in the integration process. Singled out the main directions of its operation. The analysis of research in this area.
Keywords: law-making, legislative drafting, the process of integration, the European Union, policy, regulations, legislative activity.
 
 
        Постановка проблеми. З моменту проголошення незалежності нашої держави важливим напрямком зовнішньополітичної діяльності України став євроінтеграційний шлях. Декларування Україною інтеграційних планів та встановлення прямих зв’язків з керівництвом Євросоюзу зумовило підписання низки нормативних документів, угод, постанов, меморандумів та декларацій про співпрацю з Європейським Союзом. Мета зазначених дій – реформування української держави у відповідності з європейськими стандартами, зокрема: поліпшення візового режиму, реформи у сфері охорони здоров’я та боротьби з наркотиками, енергетичній сфері, транспорту, охорони навколишнього середовища та інше. Інтеграція України в європейський політико-правовий простір є об’єктивним процесом її стабільного і поступального розвитку. Проте просування держави до цієї мети можливе лише на основі адекватної, своєчасної, правотворчості а відтак видання нормативних актів з метою гармонізації національного права та права Європейського Союзу. Національна правотворчість не повинна суперечити міжнародній правотворчості, оскільки це може призвести до виникнення юридичних колізій, зниження рівня правового регулювання тощо.
        Зважаючи на динамічність перетворень у всіх сферах суспільного життя України, дослідження основних напрямів правотворчості в умовах інтеграційних процесів нашої держави до європейської спільноти не втрачає своєї актуальності…