Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг

Арістова І. В., Сулацький Д. В. — К. : Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 184 с.

 

       Монографію присвячено висвітленню результатів дослідження теоретико-методологічних та організаційно-правових засад забезпечення інформаційної безпеки людини як споживача телекомунікаційних послуг, а також визначенню шляхів пере­ведення такого забезпечення в Україні на якісно новий рівень.
        У праці розглянуто новий предмет інформаційних правовідносин - відомості щодо наданих людині телекомунікаційних послуг, які водночас опрацьовано в ролі предмета інформаційної безпеки людини як споживача телекомунікаційних послуг. Запропоновано нову модель забезпечення інформаційної безпеки людини як спожива­ча телекомунікаційних послуг, спрямовану на вдосконалення нормативно-правового врегулювання й організаційного впорядкування обігу зазначених відомостей, яка виходить із необхідності дотримання балансу інтересів держави, суспільства й людини у цій сфері.
        Видання розраховано на студентів, аспірантів, науковців і практиків, зацікавлених у вивченні, дослідженні феномену інформаційної безпеки з урахуванням взаємозв'язку й взаємовпливу інформаційної, телекомунікаційної та правоохоронної сфер.
 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
6
 
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ЯК СПОЖИВАЧА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
8
1.1. Теорії інформаційного суспільства та небезпеки його глобалізації
8
1.2. Генеза поняття «інформаційна безпека» у доктринальних розробках і національному законодавстві
28
1.3. Категоріальний апарат проблем забезпечення інформаційної безпеки людини як споживача телекомунікаційних послуг
45
 
РОЗДІЛ 2.
ВІДОМОСТІ ЩОДО НАДАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЯК ПРЕДМЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
62
2.1. Поняття, класифікація та загальноправова характеристика відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг
62
2.2. Доступ до відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг та їх обіг: проблеми правового регулювання та напрями організаційно-правового забезпечення інформаційної безпеки людини
73
2.3. Міжнародно-правові механізми доступу до відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг правоохоронних органів
82
 
РОЗДІЛ 3.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ
93
3.1. Організаційно-правові засади використання відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг у протидії правопорушенням
93
3.2. Вплив правопорушень у сфері телекомунікацій на інформаційну безпеку людини: організаційно-правові заходи протидії
105
3.3. Напрями вдосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення інформаційної безпеки людини як споживача телекомунікаційних послуг
113
 
ВИСНОВКИ
122
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
128
 
ДОДАТКИ
160