Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. / За заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. – Харків: Майдан, 2011. – 244 с.

 

     У монографії на підставі системного поєднання різних методологіч­них підходів досліджуються феномени агресивності, насильства взагалі та інформаційного насильства зокрема. Проаналізовані філософські, соціокультурні й правові проблеми забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах глобалізації, розбудови інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір.
     Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, викладачів, аспі­рантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами насильства в контек­сті національної безпеки України. 
ЗМІСТ
 
Передмова.........................................................................................................................
 
5
Розділ 1. АГРЕСИВНІСТЬ І НАСИЛЬСТВО
У СВІТОГЛЯДНОМУ ВИМІРІ............................................................................................
 
 
9
1.1. Онтологічний статус феномена агресивності..........................................................
9
1.2. Насильство як соціокультурний феномен:
філософські аспекти розуміння........................................................................................
 
25
1.3. Суб'єктність та ідентичність як домінантні об'єкти деструктивних
інформаційних впливів......................................................................................................
 
 
50
Розділ 2. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО НАСИЛЬСТВА..................................................................................
 
 
68
2.1. Насильство в інформаційному суспільстві: світоглядний аспект.............................
68
2.2. Кібертероризм та інформаційний війни в контексті
практичних моделей інформаційного насильства...........................................................
 
99
2.3.  Захист від інформаційного насильства: соціокультурні можливості
й технології........................................................................................................................ 
 
 
118
Розділ 3. СИСТЕМНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ............................................................................................ 
 
 
136
3.1. Історія та методологія дослідження проблем
інформаційної безпеки.................................................................................................... 
 
136
3.2. Інформаційна безпека у системно-функціональному вимірі.................................. 
158
3.3. Місце й роль інформаційних аспектів безпеки
у соціокультурних процесах ............................................................................................
 
 
166
Розділ 4. СУСПІЛЬНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ................................................................................ 
 
 
180
4.1. Сучасні виклики й загрози національній безпеці України
в інформаційній сфері..................................................................................................... 
 
180
4.2. Глобальні інформаційні та соціокультурні чинники захисту
інформаційної сфери України.........................................................................................
 
193
4.3. Правові основи інформаційних відносин
і захисту інформаційної сфери України...........................................................................
 
 
207
Післямова .........................................................................................................................
219
Література...........................................................................................................................
225