Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства

В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2011. – 426 с.

   

     У монографії пропонуються до розгляду методологічні положен­ня до кодифікації інформаційного законодавства, як складова теорії і практики Інформаційного права.

     Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, політиків, державних службовців, законодавців що переймаються проблемами ін­формаційного права, кодифікації інформаційного законодавства, гар­монізації національного права України з міжнародним інформаційним правом.
     Може бути корисною при викладанні і вивченні у вищих навчаль­них закладах навчальних дисциплін «Інформаційне право», «Міжна­родне інформаційне право» та ряду інших, що пов'язані з правовим регулюванням суспільних відносин щодо інформації.

 

 
ЗМІСТ
 
Умовні скорочення................................................................................................................ 
 
5
Вступ...................................................................................................................................
 
7
Розділ 1. Теоретико-правові основи кодифікації законодавства
в інформаційній сфері..................................................................................................
 
 
10
     1.1.   Інформаційна сфера суспільства, як об'єкт права............................................. 
18
     1.2.   Методологічні засади щодо предмета, методу і системи
інформаційного права........................................................................................................ 
 
32
     1.3. Історичні джерела інформаційного права, як основи кодифікації
інформаційного законодавства.......................................................................................... 
 
53
     1.4. Концептуальні положення структуризації інститутів
інформаційного права, як основи кодифікації інформаційного законодавства............... 
 
110
     Висновки до Розділу 1.................................................................................................. 
 
116
Розділ 2. Інформаційне законодавство України, як правова основа
державного управління в інформаційній сфері.........................................................
 
 
118
     2.1. Конституційні положення щодо правового регулювання
суспільних відносин пов'язаних з інформацією.................................................................
 
124
     2.2. Система галузевого законодавства України щодо інформації............................... 
125
     2.3. Проблеми правового регулювання в інформаційній сфері
суспільних відносин............................................................................................................
 
158
     Висновки до Розділу 2...................................................................................................
 
159
Розділ 3. Інформаційне право різних країн та проблеми
міжнародного співробітництва держав в умовах формування
глобального інформаційного суспільства...................................................................
 
 
 
162
     3.1. Огляд інформаційного права різних країн.............................................................
163
     3.2. Практика міжнародного співробітництва
в умовах формування глобальної інформаційної сфери................................................... 
 
196
     3.3. Міжнародне інформаційне право, як джерело
національного інформаційного права: теоретико-правові
положення структуризації..................................................................................................
 
 
216
     Висновки до розділу 3....................................................................................................
 
268
Розділ 4. Удосконалення правових основ
суспільних відносин в інформаційній сфері...............................................................
 
 
269
     4.1. Концептуальні підходило розвитку законодавства
в інформаційній сфері........................................................................................................
 
269
     4.2.Кодифікація, як напрям розвитку законодавства
пов'язаного з інформаційною сферою............................................................................... 
 
331
     Висновки до розділу 4................................................................................................... 
 
343
Загальні висновки............................................................................................................
 
344
Список використаних джерел........................................................................................
 
346
Додатки...............................................................................................................................
372