Інформаційне право: нормативні та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин

 

В. Брижко, М. Швець – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – 290 с.

 

       У монографії розглядаються проблеми в галузі сучасного інформаційного права.
     За результатами дослідження та систематики у розв'язанні нормативних та методоло­гічних питань щодо упорядкування та врегулювання відносин в інформаційній сфері пред­ставлені пропозиції із методології кодифікації інформаційного законодавства.
      Мета роботи - визначення шляхів удосконалення процедур законодавчого, норматив­но-правового упорядкування та врегулювання відносин в інформаційній сфері щодо захис­ту знань, інформаційних ресурсів, персональних даних, в тому числі і протидії злочинності.
      Робота рекомендується для фахівців, студентів, аспірантів юридичних та інших закла­дів, зацікавлених у вивченні, дослідженні проблем у сфері інформації, інформатизації та ін­формаційного права, а також при розробці рекомендацій щодо вдосконалення методів запо­бігання комп'ютерним правопорушенням в умовах формування електронно-інформаційного середовища та інформаційного суспільства.

 

ЗМІСТ

 
Вступ...................................................................................................................................... 5
 
Розділ 1. ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ГРОМАДЯНИНА
У ЗВ'ЯЗКУ З СТАНОВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
............................................. 8
 
1.1. Генезис та розвиток прав людини і свобод громадянина.................................... 8
 
1.2. Права людини і свободи та інформаційні права.................................................. 18
1.2.1.   Права людини у міжнародних документах.............................................................. 18
1.2.2.   Інформаційні права у класифікації прав людини.................................................... 22
 
1.3.Державна інформаційна політика.............................................................................. 23
1.3.1.   Інформаційна політика в країнах світу..................................................................... 23
1.3.2.   Інформаційна політика в Україні.............................................................................. 30

Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА.................................................... 35
 
2.1.Базові поняття............................................................................................................... 35
2.1.1 .   "Людина", "громадянин" і "особа" та "права" і "свободи"...................................... 35
2.1.2.    "Інформація" та "дані"............................................................................................. 38
2.1.3.    Гносеологія категорії "право".................................................................................. 42
 
2.2.Система права.............................................................................................................. 46
2.2.1.    Динамізм у системі права....................................................................................... 46
2.2.2.    Класифікаційні ознаки щодо визначення галузі права.......................................... 49
2.3.       Ознаки інформаційного права................................................................................ 50
2.3.1.    Предмет, методи і принципи інформаційного права............................................ 50
2.3.2.    Інформаційно-правові відносини............................................................................ 56
2.3.3.    Інформаційне право як наука та як навчальна дисципліна.................................. 59

Розділ 3. ІНСТИТУТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА............................................................ 62
 
3.1.Основні інститути.......................................................................................................... 62
3.1.1.    Засоби масової інформації...................................................................................... 62
3.1.2.    Наука та освіта (науково-технічна інформація)..................................................... 66
3.1.3.    Інформатизація та Національна програма інформатизації.................................. 67
 
3.2.Інші інститути................................................................................................................. 75
3.2.1.    Інтелектуальна власність....................................................................................... 75
3.2.2.    Захист персональних даних.................................................................................... 80
3.2.3.    Електронна комерція.............................................................................................. 92
3.2.4.    Електронний банкінг.............................................................................................. 101
3.2.5.    Електронне урядування........................................................................................ 122
3.2.6.    Інформаційна безпека........................................................................................... 126
 
Розділ 4. СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ЩОДО
СИСТЕМНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ........................................................................................ 129
 
4.1.Державна політика інформатизації......................................................................... 129
4.1.1.    Мета та основні напрями...................................................................................... 129
4.1.2.    Упорядкування інформаційно-правових відносин............................................... 130
4.1.3.    Послуги у сфері інформатизації............................................................................ 132
4.1.4.    Підтримка інформаційної безпеки........................................................................ 133
4.1.5.    Відповідальність суб'єктів..................................................................................... 134
4.1.6.    Міжнародна діяльність.......................................................................................... 134
4.1.7.    Інтеграція України у світовий інформаційний простір......................................... 134
 
4.2.Інформаційні ресурси............................................................................................... 135
4.2.1.   Визначення............................................................................................................. 135
4.2.2.    Національні інформаційні ресурси....................................................................... 136
4.2.3.    Електронні інформаційні ресурси......................................................................... 137
4.2.4.    Право власності на інформаційні ресурси........................................................... 137
4.2.5.    Обробка і доступ до інформаційних ресурсів...................................................... 138
 
4.3. Рефлексивне управління суспільною думкою та захист
від маніпулювання........................................................................................................... 141
4.3.1.    Маніпулювання свідомістю................................................................................... 141
4.3.2.    Сутність маніпулювання....................................................................................... 143
4.3.3.    Основні поняття.................................................................................................... 148
4.3.4.    Брехня, обман та дезінформація як головні чинники маніпуляції свідомістю... 153
4.3.5.    Види маніпулювання............................................................................................. 162
4.3.6.    Маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації.............. 167
4.3.7.    Інформаційно-психологічний вплив на людину................................................... 169
4.3.8.    Загальні засоби захисту........................................................................................ 182
4.3.8.1.    Захист від маніпулювання свідомістю............................................................... 182
4.3.8.2.    Організаційно-технічний захист інформації...................................................... 188
4.3.8.3.    Програмно-технічний захист інформації........................................................... 192
 
Розділ 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВІДНОСИН В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ.......................... 216

5.1.Реформування інформаційного законодавства................................................... 216
5.1.1.   Початок досліджень із створення системи інформаційного законодавства....... 216
5.1.2.   Проекти систематизації інформаційного законодавства..................................... 219
 
5.2.Методологія кодифікації інформаційного законодавства.................................. 227
5.2.1.    Основи кодифікації................................................................................................. 227
5.2.2.    Структуризація норм щодо інформаційних відносин........................................... 232
5.2.3.    Порівняння законодавства України з європейським законодавством................. 234
 
Додатки............................................................................................................................... 240
 
Додаток 1. Загальна структура інформаційного права
Додаток 2. Концепція реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин (Затверджено та взяте за основу рішенням Урядової комісії з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади (Протокол № 7 від 06.10.2000 р.)
Додаток 3. Матриця положень (статей) основних законів України в інформаційній
сфері та положень у проектах кодексів
Додаток 4. Класифікація предметних областей у інформаційній сфері
Додаток 5. Матриця щодо упорядкування відносин у інформаційній сфері
Додаток 6. Структурна схема щодо інформаційних ресурсів
Додаток 7. Структурна схема щодо інформаційної інфраструктури
Додаток 8. Структурна схема щодо індустрії інформації
Додаток 9. Структурна схема щодо захисту інформації та даних
Додаток 10. Структурна схема щодо інформаційної безпеки
Додаток 11. Копія Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 25784
від 24.09.2008 р. "Концепція реформування законодавства України у сфері інформаційних відносин"
Додаток 12. Копія Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 12208 від 08.02.2005 р. "Принципи побудови порівняння інформаційного законодавства України та законодавства Європейського союзу"
 
Висновки............................................................................................................................ 274

Список використаних джерел ....................................................................................... 278