ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В ГЛОБАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ.

Додонов О.Г.,  Ланде Д.В., Путятін В.Г. — К.: Наук. думка, 2009. — 295 с.

 

        Монографія присвячена питанням дослідження, моделювання та аналізу документальних інформаційних потоків, які формують змістовне наповнення сучасних глобальних мереж, насамперед, мережі Інтернет. Розглядаються тео­ретичні засади теорії інформаційних потоків, математичні моделі, застосуван­ня технологій інформаційного пошуку та змістовного аналізу текстів до ін­формаційних потоків, які є базою для побудови сучасних інформаційних сер­вісів. Досліджуються основні характеристики та властивості сучасних інфор­маційних потоків. Подані сучасні методи аналізу часових рядів, що відпові­дають тематичним інформаційним потокам, описано застосування кореляцій­ного, фрактального, дисперсійного та вейвлет-аналізу до параметрів інформа­ційних потоків. Викладено теоретичні засади інформаційного пошуку, змістов­ного аналізу інформації (Text Mining), методів агрегування даних та екстрагу­вання понять.

        Для широкого кола фахівців у галузі інформаційних технологій, студен­тів старших курсів, аспірантів.