КОРЖ І.Ф., Зв’язок категорій “функція права” і “правопорядок” з правом громадян на отримання публічної інформації

УДК 342.7  

Корж І.Ф.,
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України
з питань національної безпеки і оборони
 
 
Анотація. У статті досліджується питання стану суспільних відносин, пов’язаних із реалізацією права доступу громадян до публічної інформації; розкривається зміст таких категорій права, як “функція права” і “правовий порядок”, їх призначення в інформаційній сфері, досліджується їхніх взаємозв’язок; розкриваються причини виникнення негативних факторів у процесі реалізації законного права громадян на публічну інформацію, наводяться висновки щодо шляхів їх усунення.
Ключові слова: інститут права; інформаційна сфера; правовий порядок; правові гарантії; правовий обов’язок; суспільні відносини; функція права.
 Аннотация. В статье исследуется вопрос состояния общественных отношений, связанных с реализацией права доступа граждан к публичной информации; раскрывается содержание таких категорий права, как “функция права” и “правовой порядок”, их предназначение в информационной сфере, исследуются их взаимосвязь; раскрываются причины возникновения негативных факторов в процессе реализации законного права граждан на публичную информацию, наводятся выводы в отношении путей их устранения.
Ключевые слова: институт права; информационная сфера; правовой порядок; правовые гарантии; правовая обязанность; общественные отношения; функция права.
Summary. The article examines the state of social relations bound up with exercising the right of the citizen’s access to public information, discloses the content of such categories of rights as a “function of law” and “legal order”, their purpose in the information sector, investigates their relationship, reveals the causes of negative factors during the implementation of the legal right of citizens to public information, presents conclusions on the ways of their abolishing.
Keywords: institute of law, information sphere, legal order, legal guarantees, legal obligation, social relations, the function of law.
 
 
        Постановка проблеми. Однією із головних ознак правової держави є транспарентність (прозорість) діяльності органів державної влади. Одним із показників зазначеного є реальна участь громадян в управлінні державою як безпосередньо, так і опосередковано, шляхом здійснення дієвого контролю за діяльністю обраних ними органів державної влади. Зазначене має підтверджуватися поінформованістю громадян про реальний стан функціонування державних органів та про ефективність заходів, вживаних органами державної влади, які спрямовані на вирішення завдань, що постали перед суспільством.
        Поінформованість громадян щодо вживаних органами державної влади заходів з розв’язання існуючих проблемних питань, безпосередня участь громадян у їх вирішенні – є запорукою успішного розвитку суспільства, підтвердженням функціонування в державі громадянського суспільства…