КОСІЛОВА О.І., Нормативно-правове забезпечення реалізації політичних прав громадян України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (ст. 176-183)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243823

УДК 342.7

КОСІЛОВА О.І.,
кандидат політичних наук, доцент, науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5574-3771.
 
 
Анотація. У статті досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпечення формування та реалізації політичних прав громадян України. Проаналізовано основні положення Конституції України, законів України, міжнародно-правових договорів, підзаконних нормативно-правових актів. Обґрунтовано необхідність удосконалення нормативно-правового забезпечення права на мирні зібрання, а також права на громадський контроль, який є складовою права на управління державними справами.
Ключові слова: політичні права, нормативно-правовий акт, закон, підзаконний нормативно-правовий акт.
Summary. The article examines the current state of regulatory and legal support for the formation and implementation of political rights of citizens of Ukraine. The main provisions of the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, international legal agreements, bylaws are analyzed. The necessity of improving the regulatory and legal support of the right to peaceful assembly, as well as the right to public control, which is a component of the right to manage state affairs, is substantiated.
Keywords: political rights, regulatory and legal act, law, by-law regulatory act.
Аннотация. В статье исследовано современное состояние нормативно-правового обеспечения формирования и реализации политических прав граждан Украины. Проанализированы основные положения Конституции Украины, законов Украины, международно-правовых договоров, подзаконных нормативно-правовых актов. Обоснованно необходимость совершенствования нормативно-правового обеспечения права на мирные собрания, а также права на общественный контроль, который является частью права на управление государственными делами.
Ключевые слова: политические права, нормативно-правовой акт, закон, подзаконный нормативно-правовой акт.
 
 
      Постановка проблеми. Нормативно-правове забезпечення політичних прав та свобод є актуальною та важливою темою дослідження, що обумовлено особливою роллю та значенням політичних прав та свобод. Зважаючи на відсутність чіткого уніфікованого переліку політичних прав, наявність “умовно-політичних” прав, тобто таких, які відносяться до громадянських та політичних одночасно, важливо зосередити увагу на аналізі нормативного забезпечення так званих “чистих” політичних прав та свобод, визначити якісний рівень їх правового регулювання, наявні правові прогалини та напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення...
 
 

 

Видання НДІІП