КРОНІВЕЦЬ Т.М., Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

УДК 34:[378:004] (477)  

Кронівець Т.М.,
провідний юрист юридичного відділу Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
 
 
Анотація. До питання правового регулювання інформаційних відносин у сфері дистанційної освіти. На підставі норм вітчизняного і міжнародного права дається характеристика основних визначень дистанційної освіти. Виділяються можливі напрями удосконалення нормативно-правової бази щодо упровадження дистанційної освіти у вищих учбових закладах України.
Ключові слова: правове регулювання, дистанційна освіта, інформаційне суспільство, вищі навчальні заклади.
Аннотация. К вопросу правового регулирования информационных отношений в сфере дистанционного образования. На основании норм отечественного и международного права дается характеристика основных определений дистанционного образования. Выделяются возможные направления усовершенствования нормативно-правовой базы относительно внедрения дистанционного образования в высших учебных заведениях Украины.
Ключевые слова: правовое регулирование дистанционного образования, информационное общество, определение дистанционного образования, высшие учебные заведения.
Summary. To the question of the legal adjusting of informative relations in the field of the distance education. On the basis of local and international law regulations description of distance education basic definitions is given. Possible directions of improvement of legal and regulatory framework in relation to introduction of the distance education in higher educational institutions of Ukraine are selected.
Keywords: legal adjusting of distance education, informative society, determination of distance education, higher educational institutions.
 
 
        Постановка проблеми. Останнім часом ідеї дистанційного навчання здобули великої популярності. Стрімко збільшується кількість навчальних закладів, які сповіщають про запровадження курсів дистанційного навчання. Така картина спостерігається практично в усіх країнах світу, починаючи від США, де понад 90 % університетів повідомляють про запровадження дистанційного навчання, до Африки, де створено Африканський віртуальний університет, перетворений згодом в незалежний некомерційний інститут, який охоплює 25 центрів дистанційного навчання в 14 різних країнах. Активно впроваджує дистанційні технології навчання і Україна. Проте стан розвитку дистанційної освіти в Україні на сьогоднішній день не відповідає вимогам до інформаційного суспільства. По-перше, Україна відстає від розвинутих країн в застосуванні технологій дистанційного навчання при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців. По-друге, має місце суттєве відставання телекомунікаційних мереж передачі даних. По-третє, в Україні відсутня нормативно-правова база, яка б регламентувала і забезпечувала діяльність навчальних закладів у напрямку впровадження дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання з очною, заочною та екстернатом [1, с. 69]…