ЛАНДЕ Д.В., ШНУРКО-ТАБАКОВА Е.В., Мережевий аналіз суспільної думки щодо прав людини в країні-агресорі (с. 59-65)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270061

УДК 004.912

Ланде Д.В.,
 
Шнурко-Табакова Е.В.,
доктор технічних наук, професор, керівник Наукового центру інформатики і права ДНУ ІІБП НАПрН України,
 завідувач кафедри НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3945-1178.
голова ГО Ради інформбезпеки та кіберзахисту.
 
 
Анотація. Наведено методику автоматичного виділення та ідентифікації зв’язків фразеологізмів в інформаційних потоках з метою подальшої ідентифікації наративів як узагальнення набору фразеологічних одиниць. За допомогою сучасних методів мережевого аналізу досліджуються зв’язки фразеологізмів та виділяються їх окремі кластери, які ймовірно відповідають наративам. Також запропоновано форму візуального відображення інформаційного потоку фразеологізмами та датами. Як приклад наведено застосування методики для аналізу уявлень росіян, які відображаються в соціальних мережах, щодо прав людини.
Ключові слова: інформаційні потоки, права людини, сталі словосполучення, виявлення понять, мережа понять, візуалізація.
Summary. The technique of automatic allocation and identification of connections of phraseological units in information streams for the purpose of further identification of narratives as a generalization of a set of phraseological units is given. With the help of modern methods of network analysis, the connections of phraseological units are studied and their separate clusters are determined, which probably correspond to narratives. A form of visual display of the information flow by phraseological units and dates is also proposed. As an example, the application of the methodology for the analysis of the views of russians regarding human rights, which are reflected in social networks, is given.
Keywords: information streams, human rights, set phrases, concept extraction, concept network, visualization.
 
 
 
      Постановка проблеми. Для проведення аналітичних досліджень на базі застосування соціальних мереж вивчаються документи, повідомлення, які надходять туди від учасників, користувачів. У питанні дослідження публікацій в соціальних мережах має значення не лише відстеження відомих тем/публікацій, але й є актуальним питанням всебічного дослідження контенту та виявлення актуальних тем, наративів та сюжетів. Аналіз великих масивів публікацій визначених сегментів Інтернету (сайти, соціальні мережі) дозволяє, зокрема, виявляти непомічені наративи на стадіях їх розвитку, а також забезпечувати інформаційну та технічну протидію агресору на всіх стадіях розгортання інформаційних операцій, кампаній [1]. Аналіз динаміки наративів дозволяє прогнозувати суспільні явища, події та процеси. Дослідження штучно створених і впроваджених наративів може виявити ймовірні приховані цілі ворога. Дослідження старих наративів дозволяє перейти від ретроспективного аналізу до прогнозу. Виявлення нових наративів може полегшити та сприяти оперативному розвідуванню, виявленню ворожих намірів. Тому завдання дослідження наративів є особливо актуальним у контексті інформаційних та гібридних війн...