ЛЕОНОВ Б.Д., РИЖОВ І.М., Композитна стратегія протидії мережевим та гібридним викликам сучасного тероризму

УДК 355.01:341.322

Леонов Б.Д.,
 
Рижов І.М.,
доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник,
Національна академія СБ України
доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник,
Національна академія СБ України
 
 
Анотація. У статті висвітлюється аналіз стратегій протидії мережевим та гібридним викликам сучасного тероризму.
Ключові слова: тероризм, протидія тероризму, антитерористична стратегія.
Аннотация. В статье освещается анализ стратегий противодействия сетевым и гибридным вызовам современного терроризма.
Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, антитеррористическая стратегия.
Summary. The article considers analysis of strategies of combating network and hybrid threats of modern terrorism.
Keywords: terrorism, counter-terrorism, counter-terrorism strategy.
 
 
        Постановка проблеми. Якщо оцінювати ефективність антитерористичних кампаній як співвідношення витрат до результатів – результат буде жалюгідний. Відсутність прогресивних механізмів активної протидії тероризму, ефективних способів викорінювання його причин указує на певну кризу існуючих зовнішніх і внутрішніх політичних стратегій боротьби з цим суспільно небезпечним явищем. Однією з причин такого стану є загальна невідповідність стратегій протидії тероризму вимогам часу.
        Сучасний тероризм – це не стільки збройне протистояння, скільки особлива форма інформаційної війни, з використанням заздалегідь підготовленого дезінформаційного контенту, спеціально підготовлених інформаційних груп, що використовують методи дестабілізації соціально-політичної обстановки в державі [1, с. 87]. Сенс терористично-мережевої війни полягає у формуванні громадської думки, продукуванні певних соціальних процесів для того, щоб віртуальне співтовариство стало співучасником формування віртуального страху, за відсутності якого терористична діяльність є малоефективною. Таким чином, суспільство залучається до терористичної діяльності, будучи її учасником. Сьогодні суто військові методи у боротьбі з тероризмом є недостатньо ефективними. Про це свідчить затяжна антитерористична операція на сході країни. Вимогою сьогодення є необхідність адекватної відповіді новим викликам тероризму, яка потребує опанування більш тонких технологічних концептів з використанням інноваційних інформаційних та мережевих технологій.
        Аналіз останніх досліджень. Теоретичним та методологічним проблемам боротьби з тероризмом присвячена низка наукових праць з різних спеціальностей. Більшість з них присвячена кримінально-правовим та кримінологічним аспектам протидії тероризму та розробці оперативно-тактичних засобів і прийомів боротьби з терористичною діяльністю на рівні планування та організації проведення антитерористичної операції…