МАШЕВСЬКА К., Ділова репутація юридичних осіб як предмет інформаційно-правового дослідження

УДК 342:331.101.3  

Машевська К.,
аспірант Київського міжнародного університету
 
 
Анотація. Про поняття “ділова репутація юридичної особи” та його місце серед немайнових прав.
Ключові слова: інформаційне право, ділова репутація, юридична особа.
Аннотация. О понятии “деловая репутация юридического лица” и его место среди неимущественных прав.
Ключевые слова: информационное право, деловая репутация, юридическое лицо.
Summary. About a concept of “business reputation of legal entity” and its places among non-property rights.
Keywords: information law, goodwill, business reputation, legal person.
 
 
        Постановка проблеми. Категорія “ділової репутації” належить до найскладніших правових явищ, оскільки в сучасній юридичній науці відсутнє його однозначне тлумачення. Однак розвиток взаємовідносин у суспільстві вимагає визначення саме прав, а не лише обов’язків юридичної особи. Дослідження поняття “ділова репутація юридичної особи” є актуальним ще й тому, що чинне законодавство про охорону ділової репутації та відшкодування моральної шкоди у разі його порушення є недосконалим. Норм захисту ділової репутації чимало, однак вони розпорошені по численних нормативних актах, це в свою чергу призводить до різночитання та колізії в юридичній практиці. В останні п’ять років кількість справ про захист ділової репутації юридичної особи зросло у декілька разів. Їх розгляд у здебільшого проходить не за закритими дверима судових зал, а з широким обговоренням у засобах масової інформації (далі – ЗМІ) та у суспільстві. Власне, “четверта” влада досить часто стає тим чинником, через який юридичні особи вимушені захищати свою репутацію у суді.
Актуальність проблеми на даному етапі розвитку соціально-економічних відносин надзвичайно висока. Окрім того, поняття “репутація” має під собою також емоційне суб’єктивне забарвлення. Залежно від зовнішніх чинників чи способу розкриття інформації, репутація може бути як позитивною, так і негативною. У сучасному інформаційному просторі досить часто у відношенні до терміну “ділова репутація” зустрічаються поняття: “імідж”, “реноме”, “авторитет” тощо. Якщо звернутися до синонімічного словника, то “імідж” і “реноме” є синонімами поняття “репутація” [1]. “Авторитет” відокремлене поняття, яке стоїть в одному синонімічному ряду зі словом “престиж”. Однак обидва ці терміни мають суттєву відмінність. “Престиж” притаманний фізичний особі і ґрунтується на позитивному ставленні до неї. В свою чергу репутація, а тим більше ділова репутація, притаманна юридичній особі та відбиває увесь спектр ставлення до неї: від негативного до позитивного.
        У сучасному праві довкола поняття “ділова репутація” ведуться активні дискусії. Змісту права на ділову репутацію властивий розвиток. У багатьох наукових роботах із зазначеної теми можна спостерігати зміну ставлення до поняття у зв’язку з історичними подіями. Історичне забарвлення має не лише теоретичне значення, але й практичне, оскільки допомагає виявити загальну тенденцію його розвитку…