Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин

 

В. Брижко; рецензенти: академіки АПрН України В.П.Тихий, М.Я. Сегай; д.ю.н.,

проф. І.В. Арістова; к.ю.н., доцент О.І. Яременко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – 418 с.

 
 
     У монографії досліджуються методологічні та правові проблеми інформаційного права та інформаційного законодавства; галузь науки - адміністративне право і про­цес; фінансове право; інформаційне право (шифр спеціальності 12.00.07).
     Метою роботи с розробка теоретичних пропозицій та практичних рекомен­дацій щодо методологічних та правових засад упорядкування інформаційних від­носин в Україні на основі аналітико-синтетичного осмислення здобутків учених різних галузей права, насамперед адміністративного, а також правотворчої та пра-возастосовної практики.
     Наслідком теоретичних та методологічних напрацювань слугують запропо­новані пропозиції щодо підходів до кодифікації інформаційного законодавства.
      Монографічне дослідження призначено для фахівців, студентів, аспірантів юри­дичних та інших закладів, зацікавлених у вивченні, дослідженні проблем нормативно-правового упорядкування суспільних відносин щодо інформації, інформатики, інфор­матизації та інформаційного права, в умовах формування інформаційного суспільства.

 

 
 
ЗМІСТ
 
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ..................................................................................... 
 
6
 
ВСТУП..................................................................................................................................
 
7
РОЗДІЛ 1 ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ГРОМАДЯНИНА
У ЗВ'ЯЗКУ З СТАНОВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА...........................................
 
 
21
1.1.Генезис та розвиток прав людини і свобод...........................................................
21
1.1.1. Становлення прав людини і свобод.........................................................................
  21
1.1.2. Права людини у міжнародних документах................................................................
  35
1.1.3. Інформаційні права у класифікації прав людини......................................................
  
  40
1.2.Інформаційна політика................................................................................................  
  42
1.2.1. Інформаційна політика розвинених країн..................................................................
  42
1.2.2. Інформаційна політика в Україні................................................................................ 
 
  50
1.3.Рефлексивне управління суспільною думкою........................................................
  55
1.3.1. Ретроспективний аналіз маніпулювання свідомістю................................................ 
  55
1.3.2. Основні поняття та головні чинники маніпуляції......................................................
  65
1.3.3. Види маніпулювання.................................................................................................. 
  83
1.3.4. Інформаційно-психологічний вплив на людину.........................................................
93
Висновки до розділу 1......................................................................................................
    
 108
 
РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА....................................................
 
 113
 
2.1.Базові поняття................................................................................................................
 
 113
 
2.1.1.   "Людина", "громадянин" і "особа" та "права" і "свободи"........................................
 113
2.1.2. "Інформація" та "дані".................................................................................................
 117
2.1.3. Гносеологія категорії "право"......................................................................................
  
 123
 
2.2.Система права..............................................................................................................
 127
2.2.1. Методологія теорії права............................................................................................
 128
2.2.2. Динамізм у системі права...........................................................................................
 129
2.2.3. Класифікаційні ознаки галузі права............................................................................
 
 133
2.3.Ознаки інформаційного права..................................................................................
 135
2.3.1. Предмет, методи і принципи інформаційного права..............................................
 135
2.3.2. Інформаційно-правові відносини.............................................................................
 143
2.3.3. Інформаційне право як наука та як навчальна дисципліна...................................
 147
Висновки до розділу 2.....................................................................................................
 
 150
РОЗДІЛ З ІНСТИТУТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА..........................................................
 
 157
3.1.Основні інститути........................................................................................................
 157
3.1.1. Засоби масової інформації.......................................................................................
157
3.1.2. Hayка та освіта..........................................................................................................
 162
3.1.3. Інформатизація та Національна програма інформатизації...................................
 
  165
3.2.Інші інститути...............................................................................................................
175
3.2.1. Інтелектуальна власність.........................................................................................
175
3.2.2. Захист персональних даних.....................................................................................
  182
3.2.3. Електронна комерція...............................................................................................
  198
3.2.4. Електронний банкінг.................................................................................................
  209
3.2.5. Електронне урядування...........................................................................................
  237
3.2.6. Інформаційна безпека..............................................................................................
  242
Висновки до розділу 3....................................................................................................
 
  245
РОЗДІЛ 4 НАПРЯМИ УПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН......................
 
251
4.1.Діяльність у інформаційній сфері...........................................................................
251
4.1.1. Інформаційні послуги ..............................................................................................
  254
4.1.2. Підтримка інформаційної безпеки...........................................................................
  255
4.1.3. Відповідальність суб'єктів........................................................................................
  256
4.1.4. Міжнародна діяльність та інтеграція України
у світовий інформаційний простір.....................................................................................
 
 
256
4.2.Інформаційні ресурси...............................................................................................
  258
4.2.1. Національні інформаційні ресурси.......................................................................... 
  260
4.2.2. Електронні інформаційні ресурси............................................................................
  261
4.2.4. Обробка і доступ до інформаційних ресурсів.........................................................
  263
4.3.1. Засоби захисту інформаційних ресурсів.................................................................. 
  267
4.3.5.1. Захист від маніпулювання свідомістю..................................................................
  267
4.3.5.2. Організаційно-технічний захист інформації..........................................................
  275
4.3.5.3. Програмно-технологічний захист даних................................................................
  281
Висновки до розділу 4.....................................................................................................
 
  311
РОЗДІЛ 5 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН.........................................
 
314
5.1. Реформування інформаційного законодавства..................................................
314
5.1.1.Дослідження питань із створення системиінформаційного законодавства........... 
314
5.1.2.Проекти систематизації інформаційного законодавства.........................................
318
5.2. Методологія кодифікації інформаційного законодавства.......................................... 
329
5.2.1. Основи кодифікації....................................................................................................
329
5.2.2. Структуризація норм щодо інформаційних відносин..............................................
336
5.2.3. Порівняння законодавства України з європейським законодавством.................... 
339
Висновки до розділу 5.....................................................................................................
 
344
ВИСНОВКИ.........................................................................................................................
 
349
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................................
 
  360
ДОДАТКИ............................................................................................................................
382
   
Додаток 1. Загальна структура інформаційного права
Додаток 2. Концепція реформування законодавства України
у сфері суспільних інформаційних відносин (затверджено та взяте за основу
рішенням Урядової комісії з питань інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності органів виконавчої влади (Протокол № 7 від 06.10.2000 р.)
Додаток 3. Інформаційні війни: види, зброя, засоби нападу та захисту
Додаток 4. Матриця положень (статей) основних законів України
в інформаційній сфері та положень у проектах кодексів
Додаток 5. Класифікація предметних областей у інформаційній сфері
Додаток 6. Матриця щодо упорядкування відносин у інформаційній сфері
Додаток 7. Структурна схема щодо інформаційних ресурсів
Додаток 8. Структурна схема щодо інформаційної інфраструктури
Додаток 9. Структурна схема щодо індустрії інформації
Додаток 10. Структурна схема щодо захисту інформації та даних
Додаток 11. Структурна схема щодо інформаційної безпеки

 

Видання НДІІП